Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR 16.1.a

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele

Domenii de intervenție

DI 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale

DI 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă / altă formă de asociere în agricultură din sectorul pomicol:

 • Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție / procesare / ambalare fructe), corespunzător temei proiectului;
 • Partener care are ca activitate principală procesarea / comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în concordanță cu tema proiectului.

Pe baza temei proiectului și problemei specifice care vor fi abordate de Grupul Operațional, alți parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi, etc.) se pot alătura parteneriatului.

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice neautorizate, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005);
 • Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare);
 • Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 • Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare, instituții de învățământ superior, GAL-uri), pe baza obiectivelor proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt limitate la cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, de exemplu următoarele tipuri de cheltuieli: 

 • elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv a planului de proiect;
 • cheltuieli de funcționare ale GO;
 • costurile directe determinate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de  GO, inclusiv diseminarea rezultatelor.

Costurile directe vizează în principal costurile cu investițiile, însă nu sunt limitate la acestea.

În cazul în care planul proiectului include și acțiuni care sunt eligibile prin alte măsuri, costurile sunt acoperite prin sub-măsura 16.1a, în conformitate cu rata maximă și sumele de sprijin aplicabile în cadrul măsurilor respective.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Intensitatea ajutorului este 100%.

Etapa I

Sprijinul calculat pentru activitățile efectuate în etapa I nu trebuie să depășească următoarele praguri:

 • 4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 5.000 la 50.000 de euro;
 • 3% din costul total eligibil al proiectului  GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 50.001-150.000 de euro;
 • 2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 150.001-250.000 de euro;
 • 1.5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 250.001-500.000 de euro.

Etapa II

Valoarea maximă a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv sprijinul aferent etapei I.      

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale PNDR.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul CEI cuprinde Cererea de Exprimare a Interesului și documentele aferente solicitate prin Ghidul Solicitantului, iar acestea vor fi scanate și depuse on-line pe www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană