Ești membru? Cont nou / Autentificare
Incluziune și Demnitate Socială

Incluziune și Demnitate Socială

Programul  Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) vine cu un ansamblu de măsuri integrate pentru a contribui în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială.

 

Prioritate: P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

1.1 Modernizarea și construcția infrastructurii preșcolară/școlară, spații în aer liber, infrastructură sportivă, dotare cu mobilier si materiale didactice

1.2 Realizarea/reabilitarea infrastructurii sociale (centre de zi sau centre integrate) și dezvoltarea locuințelor sociale individuale

1.3 Programe de tip before și after school, facilitarea transportului, activități extrașcolare și campanii conștientizare pentru părinți

1.4 Sprijin pentru accesul persoanelor marginalizate, precum romii, la servicii integrate sociale de sănatate și educație

1.5 Reforme sociale pentru copii, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice

1.6 Sprijinul acordat GAL-urilor urbane pentru elaborarea Strategiilor Locale Urbane, cooperarea națională și transnațională si managementul GAL-urilor urbane

Prioritate: P02. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală

2.1 Sprijin pentru copii vulnerabili și familiile acestora, pe bază de management de caz

2.2 Implementarea de programe precum: grădiniță, școală după școală, masă caldă, educație de recuperare

2.3. Acțiuni culturale, educaționale si extra-școalare pentru copii vulnerabili

Prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială

3.1 Construirea, închirierea, cumpărarea și reabilitarea/renovarea de locuințe sociale individuale accesibile pentru populația vulnerabilă

3.2 Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin înființarea de noi întreprinderi sociale, acordarea de subvenții pentru angajatori și consolidarea parteneriatelor de pe piața muncii, din mediul rural

3.3 Sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale

Prioritate: P04. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale

4.1 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate

4.2 Sprijin pentru identificarea nevoilor locale și evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei autorități locale rurale

4.3 Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul comunitar în comunitățile rurale

4.4 Acțiuni de stimulare a angajarilor în sistemul de asistență socială și formarea inițială

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

5.1 Înființarea la nivelul fiecărui județ și București, a unui centru de zi specializat, destinat copiilor cu tulburări de comportament

5.2 Modernizare/reabilitare/renovare centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale

5.3 Sprijin pentru familii monoparentale (inserție profesională și autonomia părintelui unic)

5.4 Dezvoltarea de servicii specializate pentru copii cu tulburări de comportament, la nivelul fiecărui județ

5.5 Dezvoltarea de centre multifuncționale/sport/cultură pentru copiilor care provin din zone izolate defavorizate

5.6 Sprijinirea tinerilor care părăsesc/au părăsit sistemul de protecție special către integrarea socială

5.7 Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării

5.8 Subvenții pentru costurilor de formare continua a profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale pentru copii și familii

Prioritate: P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice

6.1 Adaptarea, amenajarea și dotarea minimală a locuințelor persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

6.2 Asigurarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru vârstnicii cu problemele locative

6.3 Susținerea/dezvoltarea centrelor de zi de asistență și îngrijire destinate vârstniciilor

6.4 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din mediul urban și rural

6.5 Sprijin pentru vârstnicii vulnerabili din mediul urban și rural, cu problemele locative

6.6 Pregătirea specialiștilor care lucrează cu vârstnicii prin formare continuă

Prioritate: P07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

7.1 Achiziționarea de echipamente/tehnologii si dispozitive asistive pentru persoane cu dizabilități

7.2 Investiții în infrastructura și dotarea echipelor mobile pentru servicii specifice persoanelor adulte cu dizabilități

7.3 Închiriere și dezvoltarea de locuințe individuale pentru persoanele cu dizabilități

7.4 Sprijin pentru renovare/construire centre respiro pentru persoanele cu dizabilități și familiile/îngrijitorii acestora

7.5 Angajarea și menținerea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

7.6 Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor cu dizabilități prin afaceri de tip unitate protejată autorizată - UPA (start-up)

7.7 Servicii de asistență și suport în luarea deciziei pentru persoane fără sau cu capacitate restrânsă de exercițiu

7.8 Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate, prin echipe de servicii mobile

7.9 Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi terapii psihologice pentru copiii cu dizabilități

7.10 Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, dispozitive și tehnologii asistive, pentru incluziunea socială și participarea activă la viața comunității

7.11 Servicii pentru tranziția la viață independentă pe termen scurt (până la 3 ani) a persoanelor cu dizabilități

7.12 Servicii pentru tranziția la viață independentă pe termen mediu (până la 7 ani) a persoanelor cu dizabilități

7.13 Servicii pentru tranziția la viață independentă pe termen lung a persoanelor cu dizabilități

7.14 Serviciilor de recuperare medicala pentru persoanele cu dizabilități și veteranii de război cu dizabilități și sindromul de stres posttraumatic (PTSD)

7.15 Servicii de îngrijire și suport pentru persoanele cu dizabilități și îngrijitorii acestora, în centrele respiro

7.16 Formarea și asigurarea salarizării personalul specializat din sistem

7.17 Măsuri de formare continuă a personalului care lucrează cu și pentru persoanele cu dizabilități

Prioritate: P08. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

8.1 Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice (cazare temporară)

8.2 Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane

8.3 Crearea unui centru de azil nou cu o capacitate de 500 locuri, pentru migranți – in Crevedia, jud Dâmbovița

8.4 Crearea/dezvoltarea infrastructurii pentru centrele de integrare din orașele cu migranți

8.5 Serviciile integrate pentru migranți (adulți și copii)

8.6 Servicii integrate pentru victimele violenței domestice și minorilor

8.7 Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane (și minori)

8.8 Servicii integrate pentru persoanele dependente de droguri sau alcool

8.9 Servicii integrate pentru persoanele eliberate din închisoare

8.10 Servicii integrate pentru persoanele fără adăpost

8.11 Servicii integrate pentru persoanele dependente de jocurile de noroc

8.12 Formarea profesională a specialiștilor care lucrează cu grupuri vulnerabile

Prioritate: P09. Inovarea socială (Acțiuni sociale inovatoare)

9.1 Sprijin pentru întreprinderi, unități protejate, organizații de cercetare, universități, administrații publice și servicii publice prin organizarea și facilitarea de întâlniri, târguri de tehnologie asistivă, seminarii, conferințe, schimb de bune practici, vizite de studii, transfer tehnologic

9.2 Sesiuni de formare în domeniul accesibilității, adaptării produselor și serviciilor, inclusiv design universal pentru cercetători, antreprenori, furnizori de servicii și produse

9.3 Dezvoltarea de hub-uri regionale de inovare și incluziune prin închiriere și/sau renovare de spații, adaptate pentru persoanele cu dizabilități

9.4 Elaborarea unui pachet metodologic de testare a produselor, serviciilor din punct de vedere al accesibilității

9.5 Scheme de mini granturi pentru susținerea dezvoltării, testării, brevetării unor produse, soluții de accesibilizare a produselor și serviciilor sau/și dezvoltare a unor tehnologii asistive și de acces

9.6 Testarea și evaluarea unei soluții inovatoare de inter operabilitate digitală

9.7 Analize instituționale legate de fluxuri financiare și de documente între instituții cât și de interacțiune a persoanelor cu dizabilități cu instituții publice și private

Prioritate: P10. Ajutorarea persoanelor defavorizate

10.1 Tichete sociale electronice (vouchere) pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial), din familii defavorizate

10.2 Tichete sociale electronice pentru cuplurile mamă – nou-născut, din grupurile defavorizate

10.3 Pachete cu alimente/voucher pentru persoanele defavorizate, în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde

Asistență tehnică

1. Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale programului

2. Sprijinirea Unitatilor de Monitorizare a Politicii Publice

3. Suport logistic pentru funcționarea Autorității de Management, a organismelor intermediare și a altor organisme implicate în implementarea Programului

4. Asigurarea pregătirii şi pregătirii profesionale a personalului structurilor de management ale Programului

5. Sprijin pentru activarea și consolidarea capacității și a schimbul de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare

6 Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor Intermediare (inclusiv cheltuieli salariale) necesare închiderii programului

7. Finanțarea unui Pact de Integritate, ținând cont de lecțiile învățate în urma derulării în România a proiectului pilot derulat de CE

8. Sprijin pentru facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului

Incluziune și Demnitate Socială

Instituție responsabilă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Contact:

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
Telefon + 4 0372 838 743; +4 0372 838 857
Fax + 4 0372 838 502
E‑mail: contact.minister@mfe.gov.ro

Alocare financiară:

4,11 miliarde EURO