Ești membru? Cont nou / Autentificare
Educație și Ocupare

Educație și Ocupare

Programul  Educație și Ocupare urmărește să valorifice potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială.

Prioritate 1 - Modernizarea instituțiilor pieței muncii

1.b.1. Crearea unui serviciu public de ocupare (SPO) modern și accesibil

1.b.2. Dialog social și parteneriate pentru ocupare și formare

Prioritate 2 - Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)

2.a.1 Furnizarea de servicii personalizate și de calitate printr-o rețea pentru tineret

2.a.2. Pachete de măsuri active pentru formare și ocupare

2.a.3. Stimularea potențialului antreprenorial al tinerilor

2.a.4. Întreprinderi sociale de inserție pentru susținerea tinerilor

Prioritate 3 - Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

3.a.1 măsuri de ocupare și integrare socio-profesională a persoanelor din grupuri dezavantajate

3.a.2 Intervenții în zonele cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră

3.c.1 Amenajarea de spații dedicate copii preșcolarii la locul de muncă

3.c.2. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă noi sau flexibile

3.c.3. Programe de dezvoltare personală pentru femei, consiliere vocațională și inserția în sistemul de învățământ

3.d.1 Măsuri pentru adaptarea la schimbare și sprijinirea tranzițiilor pe piață muncii

3.d.2. Sprijinirea angajatorilor în adaptarea condițiilor de muncă la nevoile lucrătorilor

3.d.3. Campanii de promovare a drepturilor și obligațiilor angajaților și salariaților

3.d.4 Mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor vârstnici (îmbătrânire activă)

Prioritate 4 - Antreprenoriat și economie socială

4.a.1 Creșterea vizibilității economiei sociale

4.a.2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul persoanelor din grupurilor dezavantajate din mediul urban

4.a.3 Sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale și de inserție

4.a.4 Subvenții pentru calificare la locul de muncă a lucrătorilor cu dizabilități/defavorizați în întreprinderi sociale de inserție

Prioritate 5 - Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

5.f.1. Dezvoltarea calității sistemului de Îngrijire și Educație Timpurie a Copiilor (ÎETC)

5.f.2. Diversificarea serviciilor de suport socio-educațional

5.f.3. Sistem de formare inițială și continuă a cadrelor didactice pentru Îngrijire și Educație Timpurie a Copiilor (ÎETC)

Prioritate 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație

6.f.1 Sprijin pentru învățământul de stat primar cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii (PTS) și abandon școlar, în cazul grupurilor dezavantajate și cu grad mare de marginalizare

6.f.2 Măsuri personalizate pentru educația copiilor din grupurile vulnerabile/ dezavantajate

6.f.3 Resurse suport pentru educația copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale (CES)

6.f.4 Dezvoltarea profesională a personalului didactic pentru un sistem de educație inclusivă

6.f.6 Spriin pentru Învățământul terțiar pentru grupurile subreprezentate

6.f.5 Dezvoltarea și extinderea Programului A Două Șansă (ADȘ) și formarea profesională continuă (ÎPV)

6.j.1 Sprijin pentru educațiea copiilor din comunitățile marginalizate (romă)

Prioritate 7- Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

7.e.1 Calitatea educației pentru toți corelată cu dinamică pieței muncii și societății

7.e.2 Acces facil și participare activă la programele de educație

7.e.3. Oportunități de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor

7.e.4. Programe de studii terțiare de înaltă calitate, corelate cu cerințele pieței muncii

7.e.5. Programe universitare adaptate la solicitările pieței muncii spre tranziția verde și digitală

7.e.6. Program pentru internaționalizarea învățământului superior

7.e.7. Sprijinirea mobilității transnaționale de tip Erasmus+

Prioritate 8 - Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

8.e.1. Monitorizarea formări profesională la nivel de sistem

8.e.2. Asigurarea calității învățării la locul de muncă și certificarea rezultatelor în formarea profesională

8.e.3. Îmbunătățirea proceselor de predare-învățare-evaluare din Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT)

8.e.4 Susținerea Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) spre digitalizare și dezvoltare durabilă

8.e.5. Adaptarea serviciilor educaționale pentru elevii și personalului didactic din Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT)

8.e.6. Dezvoltarea capacității de informare și consiliere profesională

8.e.7. Mobilitate transnațională Erasmus+ pentru Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT)

8.f.1 Măsuri pentru accesul și prevenirea abandonului și a părăsirii timpurii a școlii în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT)

8.f.2. Programe de informare, sprijin, consiliere și educație parentală pentru familiile din grupuri vulnerabile

8.f.3. Programe remediale pentru elevii din clasa a IX-a ( citit, matematică și științe)

Prioritate 9 - Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

9.e.1. Sistem de asigurare a calității în formarea profesională a adulților

9.e.2. Dezvoltarea comisiilor județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională

9.e.3. Formarea continuă a formatorilor/coordonatorilor/instructorilor

9.e.4. Elaborarea de noi standarde ocupaționale/calificări profesionale conform cerințelor pieței muncii

9.g.2. Sprijin financiar suplimentar pentru mobilitatea transnațională Erasmus+ pentru educația adulților

9.g.1. Oportunități de formare pentru încurajarea participării la ÎPV (formare profesională continuă)

9.g.3. Instrumente inovative de evaluare a competențelor obținute în sistem nonformal și informal

9.g.4. Consiliere profesională, orientare în carieră și programe de îmbunătățire și evaluare a competențelor prin “Pachet de baza pentru persoanele fără/cu nivel scăzut de formare”

9.g.5. Actualizarea competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide și a apariției de noi competențe prin Programul “Ține pasul”

9.g.6. Programe de formare pentru progresul în carieră al angajaților defavorizați oferite de către angajatori/clustere de angajatori

9.g.7. Programul “Competențe digitale pentru piața muncii”

9.g.8. Programe de formare profesionale pentru reintegrarea pe piață muncii a sportiviilor retrași din activitate

Asistență tehnică

1. Sprijin pentru funcționarea sistemului de coordonare, gestionare și controlul fondurilor

2. Sprijin pentru facilitarea implementării, monitorizării și vizibilității Programului

Educație și Ocupare

Instituție responsabilă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Contact:

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
Telefon + 4 0372 838 743; +4 0372 838 857
Fax + 4 0372 838 502
E‑mail: contact.minister@mfe.gov.ro

Alocare financiară:

4,32 miliarde EURO