Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul de Dezvoltare și Investiții - Granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere şi reparații curente

Beneficiari eligibili

Valoarea finanțării

Termen limită de depunere

Unități /subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară

Universități 

Valoarea grantului se stabilește de către CNSP în conformitate cu normele și procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului- unități/subdiviziuni administrativ teritoriale, cu încadrarea în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și de prezentele norme.

Universităţile au obligaţia de a restitui anual 2,5% din valoarea finanţării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuţia proprie la proiect.

Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect, calculată ca diferenţă între nivelul maxim legal al datoriei publice locale şi serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanţată.

Solicitările de finanțare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză şi se soluționează în limita plafoanelor aprobate pentru anul 2019

Finanțator

Comisia Națională de Strategie şi Prognoză prin Fondul de Dezvoltare și Investiții

Buget

Plafoanele aprobate pentru anul 2019 sunt în valoare de 5.000.000.000 lei

Domenii prioritare

1. Domeniul prioritar principal:

 • sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti;
 • educaţie, respectiv şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare;
 • apă şi canalizare, inclusiv tratarea şi epurarea apelor uzate;
 • reţea de energie electrică şi reţea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
 • infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale şi locale, judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;
 • salubrizare;
 • reţea de iluminat public.

2. Domeniul prioritar secundar:

 • cultură, respectiv cămin cultural;
 • culte, respectiv reabilitare lăcaş de cult;
 • sport, respectiv construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi performanţă;
 • locuinţe, respectiv locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de serviciu pentru specialişti, reabilitarea clădirilor cu risc seismic; e) sedii administrative ale instituţiilor publice din mediul rural.

Categorii de investiții

Pentru domeniul prioritar principal:

 • proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;
 • proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
 • proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru școli, grădinițe, creșe, capusuri școlare
 •  proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar/universitar, precum și a creșelor şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
 • proiecte privind realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;
 • lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente
 • categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific în care se finanţează proiecte pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate
 •  proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze existente. Se finanțează inclusiv conductele de racord la rețelele de distribuție în regim de medie/înaltă presiune și stația de reglare - măsurare.
 • proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de energie electrică, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de energie elctrică existente. Se finanțează inclusiv racordarea la rețeaua de medie/înaltă tensiune și realizarea de posturi de transformare;
 • proiecte pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • proiecte pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului;
 • proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicole specifice salubrității, precm și echipamente specifice activității de salubritate.

Pentru domeniul prioritar secundar:

 • proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente căminelor culturale;
 • proiecte care cuprind lucrări de reabilitare lăcașe de cult;
 • proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvotarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier și/sau stradalpietonal existente;
 • proiecte care cuprind lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă și performanță;
 • proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor cu destinația de locuinșă socială, locuință pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Pentru universități:

 • construcţia/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri şi săli de sport;
 • construcţia/modernizarea infrastructurii de cercetare;
 • construcţia/modernizarea infrastructurii unor spaţii de cazare şi masă pentru studenţi;
 • construcţia/modernizarea infrastructurii unor centre de conferinţă, pentru diseminarea informaţiilor ştiinţifice.

Pentru mai multe detalii, click aici.