Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Sursă poză: Primăria Alba Iulia, proiect finanțat în cadrul POR 2007 - 2013

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1.C Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu ITT

25 ianuarie 2018 - 25 iunie 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.1A Microîntreprinderi

-

2.1A Microîntreprinderi - ITI Delta Dunării

-

2.1B Incubatoare de afaceri - Regiuni mai puțin dezvoltate și ITI Delta Dunării

05 februarie 2018 - 07 mai 2018 Descarcă Ghid -

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

-

2.2A Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - ITI Delta Dunării

23 februarie 2018 - 23 august 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Descarcă Ghidul Solicitantului

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

3.1.A Clădiri rezidențiale

28 august 2017 - 28 februarie 2018 Descarcă Ghid

3.1.B Clădiri publice - Regiuni și B-I

-

3.1.B Clădiri publice - ITI Delta Dunării

-

3.1.B Clădiri publice - SUERD

19 ianuarie 2018 - 19 iulie 2018 Descarcă Ghid -

3.1.A Clădiri rezidențiale - SUERD

15 ianuarie 2018 - 15 iulie 2018 Descarcă Ghid -

3.1.B Clădiri publice - B-I (apel 2)

29 ianuarie 2018 - 29 iulie 2018 Descarcă Ghid -

3.1.C Iluminat public - Regiuni, B-I și ITI Delta Dunării

18 februarie 2018 - 18 august 2018 Descarcă Ghid -

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

3.2 Reducerea emisiilor de carbon - Regiuni și ITI Delta Dunării

20 septembrie 2017 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid -

3.2 SUERD

21 noiembrie 2017 - 21 mai 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 4.3 Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie

-

OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale 

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

5.1 Pachet patrimoniu cultural

-

5.1 Patrimoniu cultural SUERD

-

OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

5.2 BI și Regiuni

-

5.2 ITI Delta Dunării

-

5.2 SUERD

-

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.1 Infrastructură de transport

-

6.1 Infrastructură de transport - ITI Delta Dunării

24 aprilie 2017 - 24 aprilie 2018 Descarcă Ghid -

6.1 SUERD

-

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

OS 7.1 Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

7.1 Turism

-

7.1 Turism - ITI Delta Dunării

-

7.1 Turism - SUERD

-

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

8.2.B Unități de primiri urgențe - Regiuni și ITI Delta Dunării

18 octombrie 2017 - 18 aprilie 2018 Descarcă Ghid -

OS 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

8.3.A Persoane vârstnice

-

8.3.C Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - apel non-competitiv (inclusiv ITI Delta Dunării)

03 iulie 2017 - 30 martie 2018 Descarcă Ghid -

8.3.B Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi - apel non-competitiv 

-

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

9.1 Depunerea, evaluarea și selecția strategiilor DLRC - regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa II)

-

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

10.1a Învățământ antepreșcolar și preșcolar - Regiuni și ITI Delta Dunării

04 ianuarie 2018 - 04 mai 2018 Descarcă Ghid -

10.1b Învățământ obligatoriu - Regiuni și ITI Delta Dunării

04 ianuarie 2018 - 04 mai 2018 Descarcă Ghid -

OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

10.2 Învățământ profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții - Regiuni și ITI Delta Dunării

04 ianuarie 2018 - 04 mai 2018 Descarcă Ghid -

OS 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar

24 noiembrie 2017 - 24 aprilie 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

OS 11.1 Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

11.1 Cadastru

-

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

OS 12.1 Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

12.1 Implemetarea eficientă a POR

- Descarcă Ghid -

OS 12.2 Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional

Programul Operațional Regional

Instituție responsabilă: AM POR

Autoritatea de Management POR 2014 - 2020 este constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Contact:

Adresă: Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 409
E-mail: info@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro; www.inforegio.ro

Alocare financiară:

POR beneficiază de o alocare financiară de 8,25 miliarde Euro.