Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Modificari la legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Guvernul României a adoptat în sedinta de joi, 4 decembrie, Legea pentru modificarea si completarea legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii în vederea armonizarii legislatiei nationale, specifice autorizarii executarii lucrarilor de constructii cu legislatia comunitara si legislatia româna pentru protectia mediului care transpune directivele europene în domeniu.

Dintre modificarile si completarile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare mentionam:

  • Se stabilesc etapele procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, pentru includerea etapelor specifice evaluarii impactului investitiilor asupra mediului;
  • S-a instituit mecanismul autorizarii executarii lucrarilor de construire pentru investitii care urmeaza sa fie amplasate pe raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale, sens în care, pentru uniformizarea conditiilor de realizare a acestor categorii de investitii s-a introdus actul de autoritate „aviz coordonator” al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, în baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv Primarul General al Municipiului Bucuresti, vor emite autorizatii de construire pentru lucrarile amplasate în unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de competenta, data intrarii în vigoare a ultimei autorizatii emise în aceste conditii reprezentând data intrarii în vigoare a tuturor celorlalte autorizatii emise anterior;
  • Se instituie caracterul public al autorizatiei de construire / desfiintare, precum si al avizelor/acordurilor si actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, anexe parte integranta din autorizatie. Se asigura astfel accesul publicului la informatia privind autorizatiile emise, instituindu-se dreptul persoanelor implicate, afectate, ori având un interes legitim sa atace, pe cale administrativa si judiciara, actele emise de autoritatile competente, ori deciziile acestora de respingere a cererilor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru investitiile supuse evaluarii efectelor asupra mediului;
  • Se simplifica etapa de proiectare si se scurteaza durata de emitere a autorizatiei de construire, prin întocmirea în prima etapa a documentatiei tehnice – D.T., necesara autorizarii, cu costuri mult mai mici, urmând ca, dupa emiterea autorizatiei si în conformitate cu continutul acesteia si al avizelor, acordurilor si actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, sa se elaboreze proiectul tehnic si detaliile de executie, documentatii tehnico-economice absolut necesare si obligatorii pentru începerea executarii lucrarilor de constructii;
  • Se instituie obligativitatea emiterii autorizatiei de construire concomitent pentru lucrarile de baza si pentru cele de organizare a executarii lucrarilor de constructii (organizare de santier), evaluarea din punct de vedere al efectelor acestora asupra mediului fiind efectuata de asemenea concomitent;
  • Totodata se stabileste continutul documentatiei necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde: certificatul de urbanism; dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau dupa caz, extras de plan cadastral si extras de carte funciara actualizate la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului; avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; documentatia tehnica – DT; dovada privind achitarea taxelor legale;
  • Având în vedere interesul public si impactul social al lucrarilor de interventie în prima urgenta pentru punerea în siguranta a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezinta pericol public, indiferent de destinatie, se dispune scutirea de la plata taxei de autorizare pentru executarea acestei categorii de lucrari;
  • Prevederea prin care se instituia obligatia solicitantului de a obtine avizul Ministerului Mediului si Gospodariri Apelor si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru investitii amplasate în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si în alte arii protejate se abroga la solicitarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, precum si a Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, întrucât problematica amplasarii investitiilor în zonele naturale protejate / de siguranta si de protectie a amenajarilor hidrotehnice de interes public / alte arii protejate este reglementata în acte normative speciale ale acestor autoritati.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 106