Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondul pentru Modernizare: Noutăți privind apelul pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum - sector public

Ministerul Energiei a publicat luni, 27 noiembrie 2023, un anunț privind apelul de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare. În acest sens, au fost aduse următoarele modificări:

1. Parametrii de calitate obligatorii

Conform Ghidului solicitantului Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică produsă din surse regenerabile - solar, eolian și hidro pentru autoconsum pentru instituții publice - Program – cheie nr. 1, selecția proiectelor se va realiza conform principiului „primul venit primul evaluat și contractat, cu respectarea condițiilor din ghid”.

În plus, ghidul introduce o serie de parametri de calitate care sunt obligatorii pentru toți potențialii beneficiari, cum ar fi faptul că studiul de fezabilitate va respecta prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare sau obligația ca din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate să facă parte și personal autorizat de către A.N.R.E. în domeniul proiectării instalațiilor electrice.

2. Platforma MySMIS 2021

Cererile de finanțare, împreună cu toate anexele solicitate prin ghid, se vor depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021.

Luând în considerare recentele controverse legate de utilizarea unor softuri automatizate pentru depunerea aplicațiilor, ghidul prevede în mod expres că ,,proiectele care vor fi identificate ca fiind depuse cu ajutorul unor programe automate vor fi excluse.”

3. Declarația privind desfășurarea de activități economice

În ceea ce privește determinarea procentului în care solicitantul își desfășoară activități economice/neeconomice, având în vedere clarificarea transmisă de către Consiliul Concurenței prin adresa nr.13622/05.10.2023, „se consideră că utilizarea economică are un caracter auxiliar/rămâne pur auxiliară, dacă aceasta corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea entității publice și este necesară pentru aceasta sau este legată intrinsec de utilizarea neeconomică principală a acesteia și are un domeniu de aplicare limitat.” Astfel, pentru solicitanții de tip Unități Administrativ-Teritoriale, Sub-Unități Administrativ-Teritoriale, unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională nu se impune completarea Anexei 10 la Ghidul Solicitantului „Declarație privind desfășurarea de activități economice” iar în aplicația de finanțare se va completa „nu este cazul”

4. Avize tehnice de racordare

Pot fi încheiate Acorduri de Parteneriat între UAT-uri și instituțiile subordonate acestora. De asemenea, sunt acceptate mai multe avize tehnice de racordare pentru toate locurile de producere a energiei din surse regenerabile care fac obiectul Acordului de Parteneriat. După finalizarea investiției, în baza Acordului de Parteneriat între instituții, UAT-urile pot preda sistemul instalat către partenerii acestora, prin contract de comodat sau pot prelua contractul de furnizare pentru instituțiile subordonate acestora.

5. Acordul de parteneriat în format simplificat

Având în vedere că acordul de parteneriat (Anexa 6 Anexa 6 la Ghidul Solicitantului) este un model care include elemente precum părțile implicate, obiectul colaborării, și principiile de bună practică ale parteneriatului etc, acesta poate fi transmis în format simplificat sub rezerva că acesta va cuprinde intenția fermă a părților de a implementa proiectul care face obiectul cererii de finanțare, desemnarea ca lider de parteneriat a ordonatorului principal de credite, indicarea contului bancar / de trezorerie al liderului de parteneriat în care urmează să fie transferate sumele datorate, perioada de valabilitate a acordului care să acopere perioada de implementare a proiectului și cea de durabilitate și faptul că managementul de proiect se realizează la nivelul liderului de parteneriat.

6. Informațiile din Ghidul Solicitantului aprobat prin OME nr. 1431/01.11.2023 prevalează raportat la informațiile generate automat de sistemul informatic MySMIS 2021.

7. Liderul de parteneriat

În cadrul acordurilor de parteneriat din care face parte consiliul județean, liderul de parteneriat va fi, în acest caz, consiliul județean respectiv iar partenerii pot fi UAT-urile de pe raza teritorială a județului.

8. Refacerea devizelor generale

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 1058 din 23.11.2023 a H.G. nr. 1116/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Ministerul Energiei a făcut următoarele precizări:

„Prin art. II al actului normativ anterior menționat se instituie posibilitatea beneficiarilor unor investiții aflate în etapa de implementare de a reface devizul general cu introducerea unei noi secțiuni Cheltuieli aferente marjei de buget numai în situația în care sunt îndeplinite cumulative doua condiții:

  • beneficiarul investiției/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare aferente marjei de buget;
  • nu a intervenit finalizarea a elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție, conform art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau finalizarea acordării asistenței tehnice pe durata de execuție.

Introducerea în structura devizului general a unui capitol în care se pot cuprinde cheltuieli aferente marjei de buget se justifică în situația în care apare necesitatea acoperirii eventualelor diferențe de costuri determinate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare și asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării sau optimizării soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare.

În concluzie, refacerea devizelor generale aferente proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare, reprezintă o opțiune aflată la latitudinea beneficiarilor ale căror proiecte se află în etapa de implementare și pentru care condițiile cumulative menționate în art. II din H.G. nr. 1116/2023 sunt îndeplinite, respectiv nu constituie un element care să conducă la excluderea de la finanțare a proiectului.”

Descarcă documentul

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 754