Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Autorizatia de mediu, valabila pentru o perioada mai lunga

Autorizaţia de mediu va fi valabilă pe o perioadă de 10 ani, cu 5 ani mai mult decât precizează legislaţia în vigoare, a stabilit Guvernul, printr-o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată de Guvern în şedinţa de miercuri, 19 noiembrie 2008.

În ceea ce priveşte autorizaţia integrată de mediu aceasta va rămâne valabilă pe o perioadă de 10 ani, aşa cum este precizat şi în legislaţia în vigoare.

Ca o excepţie, autorizaţiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toată perioada derulării programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadentă de realizare a ultimei măsuri din programul respectiv. În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului sau programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

De asemenea, avizul de mediu şi acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv a proiectului.

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern mai prevede că autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularii de activităţi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În situaţia în care titularii nu deţin acte de reglementare, obligaţiile de mediu sunt identificate pe baza bilanţului de mediu.

Noul act normativ abrogă vechile prevederi conform cărora procedura de solicitare şi emitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu, precum şi procedura de realizare a bilanţului de mediu se adopta prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. De asemenea, este abrogată prevederea care stipulează că autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu se emite după obţinerea celorlalte avize, acorduri, autorizaţii, după caz, ale autorităţilor competente, potrivit legii.

Textul actului normativ mai prevede abrogarea prevederii conform căreia autorizaţia de gospodărire a apelor pentru activităţile supuse legislaţiei din domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluarii se emite în conformitate cu prevederile legale din acest domeniu şi se include în autorizaţia integrată de mediu.

Textul Ordonanţei modifică unele noţiuni şi definiţii existente: acord de mediu, aviz de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, program pentru conformare; şi introduce şi unele noţiuni/definiţii noi. Astfel, este introdusă noţiunea de „evaluare adecvată”, definită ca procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale oricărui plan sau proiect, care nu are o legătură directă cu, sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte.

Solicitările de emitere a actelor de reglementare, depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora. Autorizaţiile de mediu cu program de conformare şi autorizaţiile integrate de mediu cu plan de acţiuni emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă precum şi revizuirile ulterioare ale acestora sunt valabile până la ultimul termen prevăzut în programul de conformare, respectiv planul de acţiuni.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc, prin ordin al ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile, condiţiile de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare adecvată.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 60