Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin financiar pentru operatori economici

Operatorii economici cu activitate principală industria prelucrătoare pot beneficia de un sprijin financiar de până la 200.000 de euro într-un interval de până la trei ani, în cadrul Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat, stabilit prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale. Prin acest Program se acordă sprijin financiar în cadrul Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat.

Guvernul a adoptat miercuri, 19 noiembrie 2008, o Hotărâre prin care majorează sprijinul financiar de care pot beneficia operatorii economici de la echivalentul în lei a sumei de 90.000 euro, cât era până acum, la 200.000 de euro. Aceasta este suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 3 ani, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative. Suma minimă alocată pentru un proiect este egală cu echivalentul a 5000 de euro.

Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul programului sunt următoarele:
-implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii sau a sistemelor de management al mediului sau schema de management de mediu şi audit
-implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
-dotarea sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora;
-certificarea voluntară a produselor sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
-asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
-efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare – dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
-organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii sau standuri de prezentare a produselor industriale;
-înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitate principală industria prelucrătoare, care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
-să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative;
-să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Economiei şi Finanţelor;
-să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător sindic, să nu le fi fost impusă nici o restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior;
-să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
-reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
-să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;
-să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro;
-să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
-să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;
-să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;
-să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului;
-să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de OSIM şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora;
-să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale la OSIM şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente.
Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
-să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute în Program;
-să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
-să asigure implementarea proiectului în maxim 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;
-să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

Pentru administrarea Programului, la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, din care fac parte şi reprezentanţi ai patronatelor de ramură.

Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei, precum şi modul de gestionare a activităţilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Proiectele acceptate se finanţează în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Actul normativ intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 69