Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR București Ilfov: Primele două ghiduri privind eficiența energetică în clădirile rezidențiale și modernizarea infrastructurii educaționale au fost lansate în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027, a lansat astăzi, 25 mai 2023, în consultare publică următoarele ghiduri:

1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, din cadrul Priorității 3 - O regiune prietenoasă cu mediul, Obiectivul Specific 2.1 - Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, Acțiunea 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale din Județul ILFOV din mediu urban, autorități ale administrației publice locale așa cum sunt acestea definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Subdiviziuni administrativ-teritoriale - sectoarele municipiului București sau Municipiul București așa cum sunt acestea definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 91.500.000 (FEDR+BS).

Prin prezentul apel de proiecte se finanțează investiții pentru acele clădiri care au performanțe energetice scăzute în raport cu cerințele actuale de eficiență energetică ale fondului rezidențial prin următoarele tipuri de intervenție:

 • renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale existente permițând acestora reducerea consumului de energie primară cu minimum 60% și reducerea gazelor cu efect de seră (GES) cu minimum 60% (inclusiv încadrarea în parametrii de performanță energetică prevăzuți de Mc 001- 20222 și reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire sub 70 kWh/mp/an3;
 • renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale existente permițând acestora reducerea consumului de energie primară cu minimum 40% sau reducerea gazelor cu efect de seră (GES) cu minimum 30% precum și reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire sub 70 kWh/mp/an sau atingerea clasei de performanță energetică a clădirii A, inclusiv încadrarea în parametrii de performanță energetică prevăzuți de Mc 001-2022.

Descarcă documentele

2. Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar, din cadrul Priorității 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă, Obiectivul Specific 4.2 - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Solicitanți eligibili:

Solicitanții proiectelor pot fi toate tipurile de instituții care au dreptul, conform legii, să înființeze și/sau să administreze infrastructuri/bunuri proprietate publică în care se desfășoară activități de educație, definite în legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, sunt eligibile (enumerare cu titlu de exemplu):

 • Unităţi sau subunități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural autorităţi ale administraţiei publice locale aşa cum sunt acestea definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul 1, de ex: Direcţie/Serviciu desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională; 
 • Unitățile de învățământ dacă, prin lege sau printr-un act administrativ, au dreptul de administrare asupra bunurilor care fac/vor face obiect al proiectului;
 • Forme asociative/Parteneriate între:
  • unităţile/subunitățile administrativ-teritoriale menţionate la punctul 1 şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul 2 și/sau
  • unitățile/subunitățile administrativ teritoriale menționate la punctul 1 și unitățile de învățământ cu personalitate juridică și/sau alte entități (de exemplu o unitate de cult), acolo unde asocierea/parteneriatul este determinată de o prevedere legală sau de un interes specific pentru realizarea proiectului (de exemplu acolo unde UAT are capacitatea de implementare mai mare însă infrastructura este în administrarea unei instituții subordonate, poate fi înființat un parteneriat în care UAT asigură personalul/cunoștințele pentru echipa de proiect, realizeaza achiziția publică etc. SAU atunci când la nivelul unității de învățământ , urmare autoevaluarii rezultă necesitatea implementării unui plan de măsuri de desegregare.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 58.839.847,2 euro (FEDR+BS).

Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte cuprind crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar.

Potrivit ghidului, se vor avea în vedere următoarele activități orientative:

 • construcția de noi unități de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar 
 • construcția de spații noi și extinderea unităților existente aferente infrastructurilor educaționale pentru învățământul preuniversitar
 • modernizarea unităților existente (inclusiv accesibilizarea) de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar
 • dotarea unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv hardware și software, precum și dotări specifice pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale - CES)
 • activități de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea în limita a 15% din totalul bugetului unui proiect de tip investiție în infrastructură.

Descarcă documentele

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de e-mail: helpdesk@adrbi.ro, preferabil până în data de 03.07.2023.

Sursa: ADR BI

Vizualizări: 434