Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat organizarea si functionarea Autoritatii de Management a programului pentru pescuit

Guvernul a reglementat, printr-o Hotărâre aprobată în şedinţa de miercuri, 24 septembrie 2008, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică de interes naţional, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură(ANPA) este autoritatea de management a Programului Operaţional în domeniul pescuitului şi acvaculturii.

Agenţia are un număr maxim de 181 posturi, funcţionari publici şi personal contractual şi este condusă de un preşedinte-director general. Agenţia îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii, în cadrul cărora, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se pot organiza servicii şi birouri.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are funcţii de:

 • de elaborare şi implementare a strategiei naţionale şi a reglementărilor privind organizarea şi administrarea sectorului pescăresc, protejarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, acvacultura, procesarea şi piaţa produselor pescăreşti;
 • de autoritate de management a Programului Operaţional pentru Pescuit;
 • de control şi inspecţie.
În domeniul administrării şi exploatării resurselor acvatice vii, ANPA are atribuţii precum:
 • stabilirea de măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit ;
 • elaborarea reglementărilor privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial, precum şi a reglementărilor privind pescuitul recreativ/sportiv;
 • elaborarea de norme privind caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire ale uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime interioare şi în apele continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil;
 • adoptarea de măsuri pentru integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, în planurile de management ale ariilor respective adoptă măsuri de protecţie şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;
 • propunerea de măsuri privind exercitarea pescuitului speciilor protejate în vederea emiterii unor reglementări specifice;
 • sprijinirea şi participarea la acţiuni de populare a apelor din domeniul public al statului, precum şi la acţiuni pentru salvarea resurselor acvatice vii aflate în pericol;
 • dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupuri de nave care activează într-o zonă de pescuit;
 • monitorizarea activităţii de pescuit
 • organizarea şi actualizarea Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit şi eliberarea licenţelor de construcţie a navelor de pescuit.

În domeniul acvaculturii, ANPA stabileşte măsuri pentru:
 • valorificarea superioară a potenţialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;
 • creşterea calităţii produselor din acvacultură şi asigurarea sănătăţii publice;
 • asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;
 • asigurarea sănătăţii şi bunăstării animale;
 • modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice corelate cu normele de protecţie a mediului;
 • folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole.

ANPA încurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere şi creştere pentru specii cu valoare economică ridicată, promovarea produselor pescăreşti organice, precum şi construirea de amenajări şi instalaţii moderne şi eficiente pentru practicarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale.

De asemenea, ANPA sprijină dezvoltarea acvaculturii în zonele dependente de pescuit şi organizează, actualizează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi emite licenţele de acvacultură.

În domeniul organizării pieţei produselor pescăreşti ANPA adoptă măsuri de sprijinire a organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative şi stabileşte criterii de recunoaştere şi de retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc.

ANPA asigură conducerea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi are următoarele atribuţii în domeniul implementării acestui program:
 • elaborarea strategiei naţionale sectoriale şi a Programului Operaţional pentru Pescuit, cu indicarea priorităţilor şi a contribuţiilor financiare ale Fondului European pentru Pescuit şi a altor resurse financiare;
 • realizarea implementării tehnice a măsurilor
 • asigurarea informării beneficiarilor, promovării şi publicităţii Programului Operaţional pentru Pescuit.

În domeniul cercetării ştiinţifice, ANPA colaborează cu instituţiile de cercetare de profil în realizarea obiectivelor, sprijină şi finanţează elaborarea de studii pentru cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii ecosistemelor acvatice şi a interacţiunilor specifice.

ANPA sprijină şi finanţează elaborarea de studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine şi a apelor continentale de către activităţile de pescuit şi acvacultură şi a altor activităţi antropice, precum şi studii pentru dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii.

De asemenea, ANPA propune condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, eliberează autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific, avizează şi/sau finanţează parţial/total activitatea de repopulare în apele continentale şi în apele marine interioare în baza studiilor efectuate de institutele de cercetare de profil.

În domeniul relaţiilor internaţionale, ANPA iniţiază proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale privind pescuitul şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii, precum şi proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale privind dezvoltarea activităţilor de pescuit, acvacultură şi schimburi comerciale. Alte atribuţii:
 • colaborează şi iniţiază proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale privind evaluarea impactului activităţilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier;
 • elaborează acte normative şi instrucţiuni pentru implementarea Politicii Comune a Pescuitului;
 • organizează şi participă la manifestările şi întâlnirile internaţionale organizate de organisme şi organizaţii internaţionale specializate în domeniul pescuitului şi/sau acvaculturii.

Atribuţiile ANPA în domeniul activităţii de control şi inspecţie piscicolă sunt:
 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente de control şi inspecţie piscicolă privind respectarea legislaţiei în domeniu;
 • verificarea modului de executare a atribuţiilor de pază şi protecţie a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit;
 • verificarea respectării condiţiilor impuse prin licenţe/autorizaţii/permise de pescuit;
 • elaborarea de programe de control anuale şi lunare;
 • constatarea de infracţiuni şi contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale;
 • verificarea veridicitpţii datelor înscrise în documentele pentru circulaţia peştelui de la punctul de descărcare până la prima vânzare
 • monitorizarea aplicării sancţiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei
 • stabilirea sistemelor de control şi de inspecţie ale activităţilor de pescuit ;
 • retrage/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor şi propunerilor organelor de control proprii, permisul/licenţa/autorizaţia;
 • asigurarea funcţionării sistemului de monitorizare prin satelit la Marea Neagră, conform reglementărilor comunitare.
Inspectorii piscicoli îşi desfăşoară activitatea de inspecţie şi control conform prevederilor legale şi procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

ANPA realizează investiţii pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, porturilor/punctelor/adăposturilor pescăreşti, punctelor de debarcare şi burselor de peşte.

Pe data intrării în vigoare a hotărârii, HG nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, modificată şi completată prin HG nr. 1307/2007, se abrogă.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 118