Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Concurs organizat de OIR POSDRU Nord-Vest în vederea ocupării unui post în afara organigramei

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest a anunțat organizarea unui concurs/examen în vederea ocupării a două posturi în afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, după cum urmează:

2 posturi în cadrul Compartimentului monitorizare: Expert IA 

A. Condiții generale :

  • Să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
  • Să cunoască limba română, scris și vorbit;
  • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
  • Să îndeplinească condițiile de studii și de vechime conform condițiilor specifice de la punctul B;
  • Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului, dar și atribuțiile sunt disponibile aici.

Modul de desfășurare a concursului:

Concursul constă în două etape succesive:

  • Selecția dosarelor de înscriere
  • Interviul

La interviu se pot prezenta numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Interviul va avea loc în data de 20.06.2022, începând cu ora 9.00, urmând ca o planificare pe ore să fie afișată la sediul și pe site-ul instituției după finalizarea selecției dosarelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor se face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, respectiv interviului, la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr.51, Cladirea United Business Center Tower, et.2 sau prin email: iulian.burian@runv.ro.

Întrebările suplimentare pot fi transmise prin email la adresa: iulian.burian@runv.ro, răspunsurile urmând a fi postate pe site-ul instituției www.runv.ro

Sursa: OIR POSDRU Nord-Vest

Vizualizări: 360