Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului adresat ONGurilor, lansat spre consultare publică

Ministerul Mediuluil, Apelor și Pădurilor a lansat spre consultare publică ieri, 12 mai 2022, proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, însoţit de Referatul de aprobare.

Solicitanți eligibili

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale, conform definiţiei de la art. 5 alin. (1) lit. n).

Este considerat eligibil solicitantul, precum și partenerii acestuia, care îndeplinesc următoarele condiţii la momentul depunerii dosaruluide finanţare:

 • este persoană juridică română;
 • acţionează în nume propriu;
 • nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/insolvenţă/faliment;
 • nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;
 • nu este înregistrat cu obligaţii de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu este  condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect
 • realizează proiectul în parteneriat cu una dintre entitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. o).

Proiecte eligibile

Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au ca scop educația și/sau conștientizarea publicului privind protecția mediului;
 • minimum 70% din grupul țintă al proiectului vizează tineri cu vârsta între 6 - 18 ani;
 • vizează probleme de mediu din următoarele domenii:
 • poluarea aerului;
  • poluarea apelor;
  • defrișarea pădurilor;
  • poluarea cauzată de deșeuri (plastic, metal, substanțe chimice, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.) și modalități de prevenire a efectelor asupra mediului;
  • circuitul de gestionare a deșeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deșeurilor; compostarea deșeurilor biodegradabile; eliminarea deșeurilor;
  • exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea resurselor naturale; 
  • beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile / importanța energiei verzi; 
  • protecția ariilor naturale / parcurilor naturale;
  • agricultura intensivă și repercusiunile acesteia asupra mediului; 
  • industrializarea excesivă și repercusiunile acesteia asupra mediului; 
  • protecția florei și faunei;
  • schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/inundații/secetă/încălzire globală;
  • efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului;
  • drepturile și obligațiile de mediu care revin cetățenilor și insituțiilor publice locale.

Finanțare acordată

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect este 500.000 lei.

Descarcă proiectul de Ordin

Observațiile persoanelor fizice şi juridice pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv 12 mai 2022, la adresa adrian.stefanescu@afm.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MMAP 

Vizualizări: 544