Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Concurs organizat de OIR POSDRU Nord-Vest în vederea ocupării unui post în afara organigramei

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen în vederea ocupării a 1 post în afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată, până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, după cum urmează:

1 post Expert IA în cadrul Compartimentului verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Locul de desfășurare a activității la Cluj-Napoca.

Condiții generale:

  • Să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
  • Să cunoască limba română, scris și vorbit;
  • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
  • Să îndeplinească condițiile de studii și de vechime conform condițiilor specifice de la punctul B;
  • Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului, dar și atribuțiile sunt disponibile aici.

Concursul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus, conform legislației în vigoare și a recomandărilor autorităților competente.

La interviu se pot prezenta numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Interviul va avea loc în data de11.03.2022, începând cu ora 9.00, urmând ca o planificare pe ore și locul desfășurării să fie afișate pe site-ul instituției după finalizarea selecției dosarelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor se face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, respectiv interviului, prin email la adresa: iulian.burian@runv.ro.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat pe site, cel târziu la data de 08.03.2022 ora 14.00.

Sursa: OIR POSDRU Nord-Vest

Vizualizări: 210