Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Normele metodologice privind măsurile pentru gestionarea financiară și de aplicare a fondurilor alocate prin PNRR, în consultare publică!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 02 februarie 2022, spre consultare publică, Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Potrivit notei de fundamentare, prin actul normativ se urmăreşte stabilirea cadrului financiar aplicabil reformelor, investițiilor și proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și stabilirea cadrului general privind îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare ce rezultă din implementarea PNRR.

Principalele dispoziții vizează:

 • Modul în care se derulează programarea bugetară a fondurilor necesare implementării reformelor și investițiilor, respectiv fonduri din asistența financiară nerambursabilă și din împrumut aferente PNRR, finanțarea publică națională și TVA.
 • Modul în care sunt cuprinse creditele de angajament și creditele bugetare în bugetele coordonatorilor de reforme și/sau investiții, și, respectiv, în bugetele tuturor categoriilor de beneficiari stipulați în cuprinsul Ordonanței.
 • Detalierea fluxurilor financiare ale sumelor din asistența financiară rambursabilă și nerambursabilă și modul în care aceste sume trebuie reflectate în evidența contabilă, respectiv modalitatea de raportare financiară;
 • Estimarea și utilizarea sumelor din fonduri europene aferente PNRR cu detalierea rolurilor și a acțiunilor necesar a fi efectuate de către beneficiari, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și coordonatorii de reforme și/sau investiții;
 • Detalierea mecanismului cererilor de transfer și al cererilor de transfer de fonduri. Astfel sunt detaliate condițiile în care poate avea loc depunerea unei cereri de transfer de către beneficiar sau a unei cereri de transfer de fonduri de către responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, termenele de depunere. Totodată, este detaliată aplicarea mecanismului cererilor de transfer și în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
 • Detalierea mecanismului de punere în aplicare a prevederilor art. 37 din Ordonanță. Astfel, având în vedere faptul că, potrivit art. 17 alin. (2) Din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, sunt eligibile în cadrul PNRR măsurile inițiate începând cu 1 februarie 2020, cu condiția să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament, proiectul de act normativ precizează modalitatea în care cheltuielile asociate acestor măsuri, efectuate ulterior datei de 1 februarie 2020 dar anterior semnării contractelor de finanțare, pot fi solicitate de beneficiari.
 • Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor și/sau investițiilor, prin stabilirea operațiunilor efectuate de coordonatorii de reforme și/sau investiții în ceea ce privește toate fazele procedurale. Sunt stabilite de asemenea atribuțiile coordonatorilor de reforme și/sau investiții în vederea reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale acestora şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR;
 • Prevederi aplicabile responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale/structurilor de implementare cu specificarea obligațiilor privind reconcilierea contabilă, inclusiv reconcilierea între înregistrările contabile şi înregistrările din sistemul informatic de management al PNRR aferente operaţiunilor derulate la nivelul responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale/structurilor de implementare
 • Modul de derulare a proiectelor în parteneriat, prin stabilirea condițiilor minime necesare a fi aplicate de către beneficiarii care implementează astfel de proiecte;
 • Stabilirea conturilor aferente derulării asistenței financiare nerambursabile și împrumutului;
 • Stabilirea, în sarcina coordonatorilor de reforme și/sau investiții, a termenelor de transmitere a raportărilor precum și a obligației de transmitere a listei achizițiilor.
 • Stabilirea includerii de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, în cadrul contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii, a unor indicatori de proiect care să furnizeze informații relevante pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.
 • Detalierea modalității de aplicare a prevederilor alin. (5) al art. 6 din Ordonanță, la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții prin specificarea rolurilor structurilor ce pot fi create la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții.

Formatul standard al formularelor prevăzute în cuprinsul proiectului de hotărâre vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor și al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Descarcă proiectul de OUG

Propunerile și sugestiile de modificare pot fi transmise la adresa acte.normative@mfe.gov.ro sau prin formularul de contact pus la dispoziție de MIPE în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării proiectului de act normativ, respectiv 02.02.2022.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 864