Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Concurs organizat de OIR POSDRU Nord-Vest în vederea ocupării unui post în afara organigramei

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează de concurs/examen în vederea ocupării unui post în afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, după cum urmează:

1 post în cadrul Compartimentului monitorizare: Expert IA

Condiții generale

 1. Să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 6. Să îndeplinească condițiile de studii și de vechime conform condițiilor specifice de la punctul B;
 7. Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condițiile specifice de ocupare a postului, dar și atribuțiile sunt disponibile aici.

Concursul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus, conform legislației în vigoare și a recomandărilor autorităților competente:

 • Dosarele de concurs se vor depune doar prin email, la adresa: iulian.burian@runv.ro, până la data de 01.03.2021 ora 14.00;
 • Sunt acceptate adeverințele medicale eliberate on line;
 • Cazierul judiciar se va obține conform indicațiilor de pe site-ul I P J Cluj, https://cj.politiaromana.ro/ro/utile/cazier-judiciar;
 • Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului și care trebuie prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor vor fi prezentate doar de candidații declarați admiși, înainte de încheierea contractelor de muncă;
 • Organizarea interviului se va face cu respectarea măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus : se va asigura o distanță de minim doi metri între candidați și fiecare membru al comisiei, atât candidații cât și membrii comisiei vor purta mască și mănuși de protecție.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat pe site, cel târziu la data de 02.03.2021 ora 14.00.

Sursa: OIR POSDRU Nord-Vest

Vizualizări: 382