Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

OIR POCU Nord-Vest organizează concurs/examen în vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei!

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează de concurs/examen în vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, după cum urmează:

2 posturi în cadrul Compartimentului monitorizare: Expert IA

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește concomitent următoarele condiții:

A. Condiții generale :

 • Să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Să îndeplinească condițiile de studii și de vechime conform condițiilor specifice de la punctul B;
 • Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice de ocupare a posturilor și atribuții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • certificat de absolvire pentru ocupația manager proiect;
 • vechime generală în muncă, în specialitatea studiilor absolvite de peste 7 ani;
 • experiență în participarea în echipele de implementare a proiectelor POCU/POSDRU sau în verificarea/monitorizarea proiectelor POCU/POSDRU cumulat de minim 2 ani;
 • permis de conducere cat. B;
 • disponibilitate la efectuarea de deplasări la locațiile de implementare/sediile beneficiarilor.

Concursul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus, conform legislației în vigoare și a recomandărilor autorităților competente:

 • Dosarele de concurs se vor depune doar prin email, la adresa monica.stefanut@runv.ro;
 • Sunt acceptate adeverințele medicale eliberate on line;
 • Cazierul judiciar se va obține conform indicațiilor de pe site-ul IPJ Cluj;
 • Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului și care trebuie prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor vor fi prezentate doar de candidații declarați admiși, înainte de încheierea contractelor de muncă;
 • Organizarea interviului se va face cu respectarea măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus : se va asigura o distanță de minim doi metri între candidați și fiecare membru al comisiei, atât candidații cât și membrii comisiei vor purta mască și mănuși de protecție.

Dosarele se depun până la data de 08.10.2020 ora 14.00, doar prin e-mail la adresa monica.stefanut@runv.ro, persoană de contact Ștefănuț Monica, secretar comisie.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat pe site, cel târziu la data de 9.10.2020 ora 14.00

Vizualizări: 165