Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Amnistia fiscală: Cum puteți beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020

Material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro

Viboal-Findex a pregătit un material util organizațiilor care doresc să beneficieze de aministia fiscală. Având în vedere că a fost aprobată procedura pentru amnistia fiscală, de luni, 20 iulie 2020, a fost pus în mișcare mecanismul prin care puteți beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020administrate de ANAF, inclusiv organele vamale.

În ce constă amnistia fiscală

Deși facilitatea fiscală de bază constă în anularea obligațiilor de plată accesorii, practic, puteți beneficia de două tipuri de facilități fiscale:

 • amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la momentul soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, dacă notificați ANAF că doriți să beneficiați de anularea accesoriilor și totuși nu depuneți și cererea de anulare.
 • anularea obligațiilor de plată accesorii.

Ce se anulează

Dobânzi/majorări de întârziere, penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități, orice alte obligații de plată accesorii aferente: 

 1. obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
 2. diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;

ATENȚIE! Aici se includ și obligațiile de plată suplimentare rezultate din corecțiile de TVA cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv, corecții care se înscriu pe rândurile de regularizări din decontul de TVA.

OBS! Pentru a se stabili obligațiile de plată accesorii, trebuie să detaliați în cererea de anulare a accesoriilor informațiile cu privire la TVA-ul înscris pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum și a sumei aferente.

 1. obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această data;
 2. obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere, ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14.05.2020.

ATENȚIE! Prin inspecții fiscale, precum și prin verificarea situației fiscale personale aflate în derulare la data de 14 mai 2020 se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la această dată.

Cum se beneficiază

 1. Procedura de acordare a amânării la plată

Pasul 1:  Depuneți o notificare prin care vă expimați intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii. Aceasta se  poate depune:

 • la registratura organului fiscal central competent; sau
 • prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; sau
 • prin intermediul serviciului "Spațiu privat virtual".

Descarcă formularul.

Pasul 2: Organul fiscal:

 • analizează dacă v-ați îndeplinit toate obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii notificării,
 • efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare.

Pasul 3: 

 • în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, organul fiscal emite și vă comunică decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

OBS! În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența dvs. contabilă, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, vă puteți adresa autorității/instituției publice care a transmis titlul pentru a vă pune de acord.
 
Pasul 4:
După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care nu solicitați clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal emite:

 1. decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite, adresată instituțiilor de credit la care aveți deschise conturile bancare și/sau terților popriți care vă dețin/datorează sume de bani 

sau

 1. înștiințarea de respingere a notificării, dacă este cazul.

OBS! Dacă ați depus notificarea anterior datei de 20.07.2020, aceasta se va soluționa în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data de 20.07.2020.

ATENȚIE! Decizia de amânare la plată se modifică atunci când:

 • se constată erori în conținutul acestora;
 • sunt calculate și stabilite obligații de plată accesorii suplimentare, în perioada de amânare la plată.

Pasul 5:  De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

 • nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
 • nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.

Pasul 6: ANAF emite și vă comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, dacă nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

ATENȚIE! Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea amânării la plată a obligațiilor fiscale acesorii, implicit neînceperea/suspendarea executării silite a acestora.

 1. Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

Pasul 1: Vă asigurați că îndepliniți condițiile pentru a beneficia de această masură.

Pasul 2: Depuneți cererea de anulare până pe data de 15 decembrie 2020 inclusiv (chiar și în situația în care ați notificat anterior ANAF).

ATENȚIE! În cazul obligațiilor fiscale individualizate în decizii de impunere emise în urma unei inspecții fiscale/verificării situației fiscale personale, în derulare la data de 14.05.2020, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea acesteia. 

ATENȚIE! Pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, puteți depune fie o singură cerere pentru toate situațiile prevăzute la pct. 1-4 de mai sus, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea. 

Descarcă formularul.

Pasul 3:  În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:

 • analizează îndeplinirea condițiilor;
 • emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
 • reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
 • emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

OBS! Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent vă audiază, ocazie cu care vă va indica condițiile ce nu au fost îndeplinite.

ATENȚIE! În situația în care vi s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndepliniți condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, puteți depune o nouă cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Particularități

 • Pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, ANAF verifică îndeplinirea condițiilor pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente atât pe codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscal, cât și pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, potrivit legii.
 • Dacă aveți înființate sedii secundare înregistrate fiscal, facilitățile fiscale se acordă atât pentru obligațiile bugetare datorate de sediul principal, cât și pentru cele ale sediilor secundare și se analizează raportat la totalul obligațiilor. Aceste dispoziții sunt aplicabile și pentru debitorii persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.
 • În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilitățile fiscale se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială debitorul își are domiciliul fiscal, pentru obligațiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condițiilor de acordare a facilităților fiscale se realizează fără a ține cont de modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale datorate de membrii acestora.
 • Chiar dacă nu aveți domiciliu fiscal în România, dar aveți obligații de plată scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, puteți beneficia de facilitățile fiscale prezentate, prin împuternicit.

***

Viboal FindEx reunește o echipa de consultanți fiscali, experți contabili, auditori financiari și evaluatori – profesioniști în fiscalitate, prețuri de transfer și litigii fiscale.

Mail: office@viboal-findex.ro

Vizualizări: 4995