Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de OUG pentru adoptarea de modificări în domeniul achizițiilor, în consultare publică!

Ministerul Fondurilor Europene a publicat ieri, 4 iunie, un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea controlului ex-ante în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru reglementări specifice achizițiilor publice/sectoriale aferente proiectelor de infrastructură.

Actul normativ a fost pregătit în contextul riscului de dezangajare pentru anul 2020 la nivelul tuturor programelor operaționale în valoare de 2.154,81 milioane euro.Cele mai mari valori ale riscului de dezangajare se înregistrează la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare cu valoarea de 778,17 mil euro, Programului Operațional Regional cu valoarea de 740,13 mil euro și a Programului Operațional Capital Uman cu o valoare de 382,16 mil euro, iar acesta risc va acționa imediat la sfârșitul anului calendaristic prin dezangajarea sumelor din bugetul alocat României.

Proiectul legislativ prevede că proiectele de infrastructură finanțate din fonduri europene sunt considerate proiecte de interes prioritar, fiind necesare reglementări specifice, astfel încât să se urgenteze finalizarea procedurilor de achiziție și să se demareze implementarea contractelor în conformitate cu calendarul din planurile de achiziții, incluse în contractele de finanțare.

Principalele măsuri stabilite prin proiectul de ordonanță de urgență vizează următoarele aspecte:

  • prevederi care să reducă timpul alocat controlului ex ante, fără a afecta calitatea acestui control, prin digitalizarea acestui control, respectiv derularea sa integral digitalizat, prin mijloace electronice în toate fazele sale, fără a fi necesară deplasarea personalului ANAP desemnat în acest sens la sediul autorității contractante, cu excepția situațiilor în care procedurile de atribuire nu se desfășoară prin mijloace electronice;
  • stabilirea de sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale, atât în ceea ce privește remediile și căile de atac, cât și în ceea ce privește nerespectarea termenelor stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, coroborat cu echivalarea acordării unui aviz tacit conform necondiționat pentru autoritatea/entitatea contractantă, respectiv a acelui tip de aviz conform pentru situațiile când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare. Totodată, nerespectarea de către personalul ANAP a termenelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 98/2017, pentru emiterea avizului conform în urma controlului ex-ante, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Digitalizarea controlului ex-ante este o măsură corelată cu prevederile OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020;
  • pentru achizițiile din cadrul proiectelor de infrastructură, autoritățile contractante au dreptul de a aplica mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, respectiv un mecanism care se operaționaliza în SEAP de către Agenția pentru Digitalizarea României, constând în fluidizarea procesului de evaluare a ofertelor și care presupune derularea procedurii simplificate într-o singura etapă – se va asigura accesul la toate documentele în același timp, astfel încât verificarea tuturor condițiilor – motive de excludere/calificare/tehnic și financiar să se poată derula în paralel și să se finalizeze cât mai rapid evaluarea. Autoritățile contractante vor avea dreptul să aleagă dacă aplică procedura prezentă (cu acces la documente pe rând – motive de excludere /calificare/tehnic/financiar) sau mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, integral digitalizat și eficientizat;
  • verificarea documentelor justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE se va face numai pentru ofertantul clasat pe primul loc și numai după întocmirea clasamentului, stabilindu-se un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv. Această abordare va conduce la limitarea numărului de documente verificate numai la cele relevante pentru rezultatul evaluării și implicit la reducerea perioadei de evaluare și a costurilor operatorilor economici;
  • limitarea numărului de clarificări solicitate în cazul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, în situația în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente – de regulă se vor solicita clarificări cel mult de două ori pentru fiecare fază a procesului de evaluare, dar, atunci când în urma primirii răspunsurilor sunt necesare alte clarificări, acestea vor fi permise în cazuri excepționale, cu respectarea principiilor tratamentului egal și al transparenței;
  • extinderea obligației de publicare a modificărilor contractuale la nivel național pentru îndeplinirea condiției favorizante „achiziții publice” - “Mecanisme eficiente de monitorizare a pieței achizițiilor publice”, condiție necesară pentru viitoarea perioadă de programare. Astfel, în SEAP, se vor publica informații suplimentare față de cele permise de formularul standard JOUE, deoarece trebuie să existe date certe despre execuția contractelor de achiziții, în timp real, respectiv durată, preț final sau motive de încetare a contractelor, date ce vor fi preluate în raportări și analize de sistem;
  • instituirea obligației de a publica în secțiunea dedicată din SEAP modificările contractelor de achiziție publică/sectorială/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora, după execuția integrală a obligațiilor contractuale sau după încetarea contractelor din orice alt motiv, în scopul asigurării transparenței și îndeplinirii condiției favorizante achiziții publice;
  • angajarea de personal suplimentar, pe perioadă determinată, care să sprijine procesul de evaluare, pentru a asigura încadrarea în termenele stabilite în calendarele achizițiilor, calitatea și rezultatul evaluării;
  • stimularea personalului implicat în organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice, precum și în procesul de evaluare a ofertelor, pentru proiectele de infrastructură, concomitent cu responsabilizarea acestuia și concentrarea solicitărilor de clarificare pe aspectele esențiale ale ofertelor.

Descarcă documentul

Proiectul de OUG este în consultare publică pe o perioadă de 10 zile de la publicarea acestuia (n.r 4 iunie).

Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@fonduri-ue.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1114