Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: 2 posturi de experți în afara organigramei sunt disponibile în cadrul OIR Nord-Vest. Află cum poți aplica

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează de concurs/examen în vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanţare „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, după cum urmează:

 • 2 posturi în cadrul Compartimentului monitorizare: Expert IA

Conform comunicatului oficial, concursul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus, conform legislaţiei în vigoare și a recomandărilor autorităţilor competente:

 • Dosarele de concurs se vor depune doar prin email, la adresa office@runv.ro;
 • Sunt acceptate adeverinţele medicale eliberate on line;
 • Cazierul judiciar se va obţine conform indicaţiilor de pe site-ul IPJ Cluj;
 • Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului și care trebuie prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor vor fi prezentate doar de candidaţii declaraţi admiși, înainte de încheierea contractelor de muncă;
 • Organizarea interviului se va face cu respectarea măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus: se va asigura o distanţă de minim doi metri între candidaţi și fiecare membru al comisiei, atât candidaţii cât și membrii comisiei vor purta mască și mănuși de protecţie.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește concomitent următoarele condiţii:

A. Condiţii generale :

 • Să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 • Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii și de vechime conform condiţiilor specifice de la punctul B;
 • Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiţii specifice de ocupare a posturilor și atribuţii:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Certificat de absolvire pentru ocupaţia manager proiect;
 • Vechime generală în muncă, în specialitatea studiilor absolvite de peste 7 ani;
 • Experienţă în participarea în echipele de implementare a proiectelor POCU/POSDRU sau în verificarea/monitorizarea proiectelor POCU/POSDRU cumulat de minim 2 ani;
 • Permis de conducere cat. B;
 • Disponibilitate la efectuarea de deplasări la locaţiile de implementare/sediile beneficiarilor.

Cronologia selecțiilor

Dosarele se depun până la data de 20.05.2020 ora 14.00, doar prin e-mail la adresa office@runv.ro, persoană de contact Ștefănuţ Monica, secretar comisie;

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afișat pe site, cel târziu la data de 21.05.2020 ora 14.00.

La interviu se pot prezenta numai candidaţii declaraţi admiși la selecţia dosarelor.

Interviul va avea loc în data de 26.05.2020, începând cu ora 9.00, urmând ca o planificare pe ore să fie afișată pe site-ul instituţiei după finalizarea selecţiei dosarelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor se face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului.

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv interviului, prin email la adresa: office@runv.ro.

Mai multe detalii aici.

Vizualizări: 184