Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest a deschis concursul pentru ocuparea a 23 de posturi de personal contractual

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen în vederea ocupării a 23 posturi în afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, conform contractului de finanţare „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, după cum urmează:

 • 7 posturi în cadrul Compartimentului monitorizare:
  • Expert IA (5 posturi) din care 1 post la reprezentanţa judeţeană Bistriţa Năsăud.
  • Expert II (2 posturi)  
 • 2 posturi în cadrul Compartimentului verificare proiecte - Unitate verificare achiziţii și conflict de interese:
  • Expert IA (2 posturi) 
 • 14 posturi în cadrul Compartimentului verificare proiecte - Unitate verificare proiecte:
  • Expert IA (12 posturi) din care 5 posturi la reprezentanţele judeţene:
   • 2 posturi pentru Reprezentanţa judeţeană Bistriţa Năsăud
   • 1 post pentru Reprezentanţa judeţeană Maramureș 
   • 2 posturi pentru Reprezentanţa judeţeană Bihor 
  • Expert II (2 posturi).

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește concomitent următoarele condiţii:

Condiţii generale :

 1. Să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 6. Să îndeplinească condiţiile de studii și de vechime conform condiţiilor specifice de la punctul B;
 7. Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Toate condițiile de eligibilitate sunt specificate aici.

Dosarele se depun până la data de 30.01.2020 ora 14.00, la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, etaj II, camera 48.

Persoană de contact: Ștefănuţ Monica, secretar comisie.

 • Tel. 0264-530.191,
 • Fax: 0264-402.591,
 • Email: office@runv.ro.

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afișat pe site și la sediul OIR Nord Vest, cel târziu la data de 31.01.2020 ora 14.00. 

Vizualizări: 114