Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ce linii de finanțare europene au la dispoziție companiile private și ONG-urile în perioada următoare (partea I)

Companiile private și ONG-urile din România au la acest moment 25 de linii de finanțare disponibile pentru dezvoltarea proiectelor proprii.

fonduri-structurale.ro a făcut o analiză a principalelor oportunități oferite prin intermediul Programelor Operaționale finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții și vă prezintă într-un material în două părți apelurile active.

Astăzi vă detaliem cererile de propuneri deschise/care urmează a fi deschise în următoarea perioadă în cadrul Programelor pentru Capitalul Uman, Capacitate Administrativă și cel Regional.

Programul Operațional Regional (POR)

 • IMMurile din Regiunile Nord-Est și Vest vor putea depune începând cu 24 decembrie 2019 proiecte de până la 1 milion de euro pentru investiții, inclusiv construire, achiziționare de echipamente și soft-uri;
 • Mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONGurile și instituțiile publice din Nord-Est şi Nord-Vest pot depune în parteneriat proiecte în cadrul programului pilot care sprijină activități specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile prioritare identificate în Strategiile de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare.
POR
Obiectivul Specific  Activități finanțate Cui i se adresează

Finanțare acordată

&

Termen limită de depunere

Fișă de proiect

1.2 Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Etapa 1 – Ajutor de stat pentru cercetare dezvoltare

 • Activităţi de cercetare-dezvoltare

Etapa 2 – Ajutor de stat regional și ajutor de minimis

 • Ajutor de stat regional însemnând activităţi de investiţii în active corporale și necorporale doar dacă constitituie o investiție inițială în sensul:
  • crearea unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă;
  • extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă
 • Ajutor de minimis – achiziţionarea de servicii-suport pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiect.
 • Microîntreprinderilor
 • IMM-urilor
 • Întreprinderilor mari
 • ONG-urilor
 • Universităților și
 • Institutelor de cercetare

Finanțare: minimum 500.000 euro și maximum 10.000.000 euro

Termen limită: 31 martie 2020

POR 1.2

2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
 • Microîntreprinderilor
 • IMM-urilor

Finanțare: minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro

Termen limită: 24 martie 2020

POR 2.2

9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

 • Investiții în:
  • infrastructura de locuire;
  • infrastructura de sănătate, servicii sociale;
  • infrastructura de educaţie;
  • amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate și
 • Construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.
 • Grupurilor de Acțiune Locală/FLAG

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI:

 • Finanțare: valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro.
 • Termen limită: 31.12.2021, ora 10.00.

Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate):

 • Finanțare: valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro.
 • Termen limită: 01.06.2020, ora 17.00

POR 9.1 Regiuni și B-I

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

 • Întreprinderile mari pot primi până 250.000 euro ajutor de stat pentru formarea managerilor și angajaților proprii din departamentele de resurse umane în cadrul unui apel deschis până la data de 31 ianuarie 2020;
 • Furnizorii de formare profesională, ONGurile și partenerii sociali pot obține finanțare pentru formarea sau evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal pentru angajații din companiile românești;
 • Furnizorii de formare profesională autorizați și furnizorii de servicii orientare, consiliere, mediere școlară pot depune proiecte în cadrul apelului „Prima Cameră” prin care să furnizeze un program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat;
 • ONG-urile, organizaţiile sindicale, patronatele, federațiile, asociaţiile profesionale, furnizorilii de servicii orientare, consiliere, mediere școlară pot aplica pentru finanțarea serviciilor de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru tinerii NEETs, pentru educație în creșe la nivel național, pentru dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar și readucerea în sistemul de educație și formare tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie în cadrul mai multor apeluri;
 • Companiile private și IMMurilor pot organiza stagii de practică pentru elevii din Delta Dunării.
POCU

Obiectivul Specific

Activități finanțate Cui i se adresează

Finanțare acordată

&

Termen limită de depunere

Fișă de proiect
3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Formare profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane:

 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri;
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane.
 • Întreprinderilor mari

Valoarea maximă/proiect: 500.000 euro

Termen limită: 31 ianuarie 2020

POCU 3.8
4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii
 • Elaborarea metodologiei pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular
 • Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular
 • Furnizarea de servicii medicale pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular
 • Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular
 • ONG-urilor
 • Universităților

Valoarea maximă/proiect: 20.000.000 euro

Termen limită: 29 noiembrie 2019

POCU 4.9

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității

4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă

 • Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor
 • Susținerea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului
 • Furnizorilor de FPC autorizaţi
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative și
 • Furnizorilor de servicii sociale

Valoarea maximă/proiect: 1.000.000,00 euro

Termen limită: 31 ianuarie 2020

POCU 4.12

POCU 4.13

5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Trebuie să se încadreze în:

 • domeniul ocupării forței de muncă
 • domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale
 • domeniul educației
 • domeniul locuire
 • domeniul acordării de asistență juridică
 • domeniul combaterii discriminării și a segregării
 • Microîntreprinderilor
 • Întreprinderilor mari
 • ONG-urilor
 • IMM-urilor
 • Furnizorilor de FPC autorizaţi
 • Organizaţiilor sindicale, patronatelor, federațiilor

Valoarea minimă/proiect: 101.000 euro

Termen limită: 31 decembrie 2021

POCU 5.1
6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială
 • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții
 • Furnizarea de programe „A doua șansă”
 • Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
 • Măsuri de sprijin
 • ONG-urilor
 • Organizaţiilor sindicale, patronatelor, federațiilor,
 • Asociaţiilor profesionale
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Valoarea maximă/proiect: 1.000.000,00 euro

Termen limită: 31 ianuarie 2020

POCU 6.1

6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

 • Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante-preşcolari
 • Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar
 • Promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la EÎCP
 • ONG-urilor
 • Organizaţiilor sindicale, patronatelor, federațiilor și
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Valoarea maximă/proiect: 4.000.000 euro

Termen limită: 30 decembrie 2019

POCU 6.2

POCU 6.6

6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
 • Sprijinirea participării la învăţământul antepreșcolar 
 • Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar
 • Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare
 • ONG-urilor
 • Organizaţiilor sindicale, patronatelor, federațiilor și
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Valoarea maximă/proiect:

 • 900.000 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
 • 1.000.000 euro pentru regiunea dezvoltată București Ilfov

Termen limită: 29 noiembrie 2019

POCU 6.2
6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Măsuri sistemice:

 • Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”
 • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții:
 • Furnizarea de programe „A doua șansă”
 • Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
 • Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic
 • Măsuri de sprijin
 • ONG-urilor
 • Furnizorilor de FPC autorizaţi
 • Organizaţiilor sindicale, patronate, federații și
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Valoarea maximă/proiect: 2.000.000,00 euro

Termen limită: 19 decembrie 2019

POCU 6.4

POCU 6.6

6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic

6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare

6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Măsuri sistemice:

 • optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
 • abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
 • pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.
 • ONG-urilor
 • Organizaţiilor sindicale, patronatelor, federațiilor și
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro

Termen limită: 30 decembrie 2020

POCU 6.3

POCU 6.5

POCU 6.6
6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
 • Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat
 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile
 • Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare
 • Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici
 • ONG-urilor
 • Furnizorilor de FPC autorizaţi
 • Organizaţiilor sindicale, patronate, federații
 • Asociaţiilor profesionale și
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Valoarea maximă/proiect: 1.000.000 euro

Termen limită: 31 decembrie 2019

POCU 6.12
6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 • Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă
 • Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională
 • Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă
 • Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă
 • Microîntreprinderilor
 • Întreprinderilor mari
 • ONG-urilor
 • IMM-urilor
 • Organizaţiilor sindicale, patronate, federații
 • Asociaţiilor profesionale
 • Furnizorilor de servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Valoarea totală eligibilă/proiect: maximum 500.000,00 euro

Termen limită: 29 noiembrie 2019

POCU 6.14

Programul Operațional Capacitate Administrativă(POCA)

 • Pe programul dedicat sprijinirii administrației publice, ONGurile care au depus împreună cu instituții publice fișe de proiect până în luna septembrie vor depune proiectele finale pentru consolidarea instituțiilor publice până pe 20 noiembrie, cele pentru consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar până pe 20 decembrie 2019, iar cele adresate măsurilor de simplificare la nivelul administrației publice locale până pe 31 ianuarie 2020.

POCA

Obiectiv Specific Activități finanțate Cui i se adresează

Finanțare acordată

&

Termen limită de depunere

Fișă de proiect
1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri
 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului
 • ONG-urilor
 • Universităților
 • Organizaţiilor sindicale, patronatelor, federațiilor

Finanțare:

 • Valoarea minimă eligibilă/proiect: 500.000,00 lei;
 • Valoarea maximă eligibilă/proiect: 30.000.000,00 lei.

Termen limită: 20 noiembrie 2019

POCA 1.1
1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemului judiciar
 • Elaborarea şi aplicarea de metode de analiză/diagnostic, de management organizaţional pe baza cărora să fie fundamentate deciziile și/sau orientările strategice;
 • Specializarea în management organizaţional
 • Eficientizarea activității instanțelor şi parchetelor, a volumului optim de muncă
 • Evaluarea implementării noilor coduri
 • Îmbunătățirea procesului de recrutare, evaluare și promovare a magistraților
 • ONG-urilor

Finanțare:

 • pentru regiunea mai dezvoltată este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Termen limită: 20 decembrie 2019

POCA 1.3
2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP)

Planificarea strategică:

 • elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), care să acopere și zonele funcționale urbane;
 • elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD);
 • elaborarea de politici publice în domeniul educației, sănătății și infrastructurii (mediu și transport);

Simplificarea procedurilor administrative:

 • dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al documentelor;
 • digitalizarea arhivelor;
 • dezvoltarea de aplicații informatice pentru facilitarea accesului online al cetățenilor la serviciile gestionate partajat de municipii cu instituții publice centrale, în special pentru sectoarele educație, sănătate, social (de ex. serviciile de asistență medico-socială adresate persoanelor cu probleme sociale).
 • Parteneri eligibili: ONG-urilor
 • Partenerilor sociali:
  • organizațiilor sindicale;
  • organizațiilor patronale, precum și
  • formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)

Finanțare:

 • 229.350.000 lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
 • 20.650.000 lei pentru regiunea mai dezvoltată (B-IF)

Termen limită: 31 ianuarie 2020

 
La 1 noiembrie 2019, doar 25,69% din sumele alocate României din fondurile europene structurale și de investiții erau absorbite efectiv (rambursate României de Comisia Europeană). Vom reveni cu oportunitățile existente pentru întreprinderile inovatoare și cercetare-dezvoltare, pentru producţia de energie din resurse regenerabile, cogenerare și mediul rural. 
 
www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul liniilor de finanțare disponibile vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.
 
Ana-Maria Radu,
Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3520