Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul Operational Sectorial de Mediu – ultimele evolutii

De la aprobarea POS Mediu în iulie 2007 şi până în prezent, Autoritatea de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu) a întreprins o serie de acţiuni menite să conducă la absorbţia fondurilor europene conform planificării stabilite prin program.
Astfel, s-a elaborat şi aprobat cadrul legislativ necesar pentru demararea implementării POS Mediu – stabilirea Comitetului de Monitorizare, elaborarea Documentului Cadru de Implementare şi a Planului de Comunicare, lista cheltuielilor eligibile pentru POS Mediu. Au fost elaborate şi diseminate “Ghidurile solicitantului” pentru axele prioritare ale POS Mediu aferente sectoarelor de apă/apă uzată, managementul deşeurilor şi protecţia naturii.
Un element esenţial pentru absorbţia acestor fonduri este reprezentat de existenţa unui portofoliu consistent de proiecte mature, bine pregătite atât din punct de vedere tehnic cât şi instituţional. Alocarea financiară a POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care aproape 70% sunt finanţări destinate sectoarelor de apă şi deşeuri. Reamintim că prin POS Mediu, pentru sectoarele de apă şi deşeuri vor fi finanţate cu prioritate proiecte la nivel judeţean. Această abordare strategică are la bază angajamentele de mediu foarte costisitoare rezultate din negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi vizează reducerea costurilor de investiţii şi de operare ale noilor obiective de infrastructură, prin utilizarea economiilor la scară. Acestea intră în categoria proiectelor majore, a căror valoare este mai mare de 25 milioane Euro, şi trebuie aprobate de Comisia Europeană.
Coordonarea realizării portofoliului de proiecte este principala direcţie de acţiune a AM POS Mediu în această perioadă. Cu sprijinul fondurilor europene, a bugetului de stat şi a altor surse locale, s-a demarat pregătirea a peste 60 proiecte majore. Acestea vizează extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi deşeuri, acoperind toate judeţele ţării. Investiţiile aferente proiectelor în pregătire sunt estimate la circa 4 miliarde Euro reprezentând aproximativ 75% din fondurile europene disponibile pentru sectorul de mediu în perioada 2007-2013. Conform planificării MMDD, se estimează aprobarea finanţării celor 60 proiecte majore până în anul 2009, urmând ca lucrările de investiţii să se realizeze până în 2015.

Situaţia proiectelor pe axe prioritare


1) Axa prioritară 1 - Sector apă/apă uzată
Pentru acest sector, alocarea financiară totală în POS Mediu este de 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78 miliarde Euro. Portofoliul de proiecte aflat în pregătire, cu sprijin ISPA, cuprinde un număr de 43 de proiecte care vizează toate judeţele ţării.
Până în prezent, au fost transmise la Comisia Europeană, în vederea aprobării, 5 aplicaţii de finanţare pentru judeţele Cluj-Sălaj, Cluj (Turda-Câmpia Turzii), Călăraşi, Giurgiu şi Tulcea, a căror valoare totală de investiţii este de 560 milioane Euro. Se estimează că alte 15 proiecte, cu o valoare de investiţii de peste 1,5 miliarde Euro pot fi finalizate până la sfârşitul anului 2008 şi vor fi transmise la Comisia Europeană în vederea evaluării şi aprobării.
Prin aceste proiecte se vor realiza investiţii pentru extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie.
Proiectele se adresează în principal localităţilor cu peste 5.000 locuitori, care au cele mai stringente termene de conformare, stabilite prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană.

2) Axa prioritară 2 – Sector deşeuri
Pentru acest sector, alocarea financiară totală în POS Mediu este de 1,17 miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro. Portofoliul de proiecte aflat în pregătire, cu sprijin PHARE şi ISPA, cuprinde un număr de 20 de proiecte.
Dintre acestea, 15 proiecte sunt în pregătire cu sprijinul asistenţelor tehnice finanţate din programul ISPA şi 5 proiecte pregătite cu asistenţă tehnică PHARE. Se estimează că primele 8 proiecte din lotul de 15, cu o valoare de investiţii de peste 300 milioane Euro, vor fi transmise gradual la Bruxelles în 2008, spre aprobare, începând cu luna mai a.c.
Prin aceste proiecte vor fi create sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme cu standardele europene. Se vor finanţa măsuri de colectare, sortare, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu.

3) Axa prioritară 3 – Sector termoficare
Pentru acest sector, alocarea financiară totală în POS Mediu este de 458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro.
Pentru pregătirea portofoliului de proiecte, se are în vedere identificarea şi prioritizarea potenţialilor beneficiari care pot primi asistenţă pentru pregătirea aplicaţiilor de finanţare. Astfel, cu sprijin PHARE, se are în vedere pregătirea unui număr de 3 aplicaţii în anul 2008, urmând ca din 2009 alte 5 proiecte să fie pregătite cu sprijin PHARE CES 2006.
În vederea identificării primilor 3 potenţiali beneficiari, în luna noiembrie 2007 s-a lansat o etapă de preselecţie care vizează 25 de municipalităţi (cu centrale de termoficare aferente) care beneficiază, potrivit
Tratatului de Aderare, de perioade de tranziţie pentru conformare cu standardele europene în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi. Preselecţia s-a făcut în baza următoarelor criterii: conformarea cu prevederile Tratatului de Aderare, conformarea cu obiectivele Axei Prioritare 3 a POS Mediu, existenta unei strategii locale de încălzire pe termen mediu/lung, viabilitatea sistemelor de termoficare. Astfel, au fost preselectaţi 15 potenţiali beneficiari, urmând ca aceştia să fie departajaţi după criterii tehnice şi instituţionale detaliate, urmând ca în final să fie selectaţi 3 pentru pregătire de proiecte în anul 2008 şi 5 pentru pregătire de proiecte începând cu anul 2009.
Prin aceste proiecte se vor finanţa investiţii de mediu aferente reabilitării centralelor municipale de termoficare şi a reţelelor de distribuţie aferente care să conducă la reducerea emisiilor provenite de la sistemele de termoficare.

4) Axa prioritară 4 – Sector protecţia naturii
Pentru acest sector, alocarea financiară totală în POS Mediu este de 215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro.
Proiectele finanţate în acest sector vizează crearea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se acordă managementului site-urilor Natura 2000, reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate.
În perioada octombrie – decembrie 2007 s-a derulat prima sesiune de colectare de proiecte în domeniul protecţiei naturii. S-au primit 48 de proiecte care în prezent sunt în etapa de evaluare şi selecţie. Se estimează că procesul de selecţie se va finaliza până la data de 31 martie 2008. A doua sesiune de proiecte se preconizează a se lansa în luna iulie a.c.

5) Axa prioritară 5 - Sector protecţia împotriva inundaţiilor
Pentru acest sector, alocarea financiară totală în POS Mediu este de 329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro.
Proiectele de investiţii vizează măsuri de reducere a riscului la inundaţii, precum şi măsuri de reducere a fenomenului de eroziune a zonei costiere a Mării Negre.
Într-o primă etapă, se va actualiza cu sprijin PHARE strategia naţionala de management al riscului la inundaţii, ca urmare a noilor prevederi comunitare ale Directivei 2007/60 privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii. În baza strategiei se vor prioritiza şi selecta proiectele ce vor fi finanţate prin POS Mediu. Se estimează ca primele proiecte de investiţii vor fi propuse pentru finanţare la sfârşitul anului 2008, perioada estimată de implementare fiind 2009 - 2011. De asemenea, este în pregătire un proiect privind reabilitarea zonei costiere a Mării Negre.

Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Vizualizări: 125