Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman

POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Sursă poză: Asociația Club Sportiv Social Brașov, proiect finanțat în cadrul POSDRU 2007 - 2013, www.cssbv.ro

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

OS 1.3 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs

OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

OS 2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

OS 2.3 Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

OS 2.4 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

OS 3.9 Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați / concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement

OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile

OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

OS 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

OS 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

OS 4.3 Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune)

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

OS 4.5: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

OS 4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

OS 4.7 Creșterea utilizării / aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.) în furnizarea serviciilor sociale

OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.9 Screening tuberculoză

-

4.9 Screening cancer de col uterin - etapa II - Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord-Est

-

4.9 Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I

-

4.9 Screening cancer de sân - etapa II - Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est

-

4.9 Screening hepatită - etapa II - Sud Muntenia & Sud-Vest Oltenia și Sud-Est & Nord Est

-

4.9 Screening cancer colorectal - etapa II - Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, București – Ilfov

-

4.9 Tratament precoce pentru persoanele bolnave de tuberculoză

-

4.9 Tratament precoce pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA

-

4.9 Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular - Totul pentru inima ta

-

4.9 Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19

-

4.9 Screening cancer de col uterin - etapa II - regiunea Centru

-

4.9 Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II - apel Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia & apel București – Ilfov

-

4.9 Screening cancer de col uterin - etapa II - regiunea Nord-Vest

-

OS 4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.10 Servicii comunitare integrate

-

OS 4.11 Creșterea utilizării / aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale

OS 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității

OS 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă

OS 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

OS 4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung

OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

OS 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

OS 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Axa prioritară 6: Educație și competențe

OS 6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

OS 6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic

OS 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

OS 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

OS 6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii

OS 6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile

OS 6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC şi SNCDI

OS 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii / ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.11 Bursa profesională

-

OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

OS 6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

OS 6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă

OS 6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii

OS 6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri

Axa prioritară 7: Asistență Tehnică

OS 7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

OS 7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE

OS 7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE

Programul Operațional Capital Uman

Instituție responsabilă: AM POCU

Autoritatea de Management POCU 2014-2020 este organizată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@mfe.gov.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POCU beneficiază de o alocare financiară de 5,059 miliarde Euro.