Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Sursă poză: Primăria Alba Iulia, proiect finanțat în cadrul POR 2007 - 2013

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Descarcă Ghidul Solicitantului

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

OS 4.3 Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

OS 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale 

-

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

OS 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

OS 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

OS 11.1 Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

11.1 Cadastru

-

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

OS 12.1 Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

12.1 Implementarea eficientă a POR

- Descarcă Ghid -

OS 12.2 Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional

Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

OS 13.1 Îmbunătățirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Axa prioritară 14: Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență

OS 14.1 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

14.1 Spitale Regionale de Urgență

-

Axa prioritară 15: Inițiativa pentru IMM-uri

OS 15.1 Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare prin implementarea instrumentului de garantare neplafonată

Programul Operațional Regional

Instituție responsabilă: AM POR

Autoritatea de Management POR 2014 - 2020 este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Adresă: Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 409
E-mail: info@mlpda.ro
Website: www.mlpda.ro; www.inforegio.ro

Alocare financiară:

POR beneficiază de o alocare financiară de 8,25 miliarde Euro.