Ești membru? Cont nou / Autentificare

Glosar Termeni

Obiectivul convergenţă

Obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.

Oferta

Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică.

Ofertant

Oricare operator economic care a depus oferta.

Operaţiune

Un proiect sau un grup de proiecte selecţionate de autoritatea de gestiune a programului operaţional în cauză sau sub supravegherea acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de Comitetul de monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine

Operator economic

Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenţei din partea Fondurilor, cu excepţia situaţiei în care un Stat Membru îşi exercită prerogativele ca autoritate publică;
Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări.

Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

Persoana juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire.

Organism Intermediar

Orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţiile pentru aceasta din urmă faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile

Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021