Forum www.fonduri-structurale.ro

 
Ca utilizator al acestui forum va rugam sa consultati cu atentie regulamentul de utilizare. Construirea unei comunitati profesionale si, în primul rand, bunul simt în mesajele postate trebuie sa fie principalele repere ale acestui forum.
 FAQFAQ   CăutareCăutare   MembriMembri   GrupuriGrupuri   ÎnregistrareÎnregistrare 
 ProfilProfil   Mesaje privateMesaje private   AutentificareAutentificare Regulament

Expertii, mai bine plătiti?
Du-te la pagina 1, 2  Următoare
 
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului Forum www.fonduri-structurale.ro -> AUTORITATI PUBLICE LOCALE
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
TONIARDR
Nou venit


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 4
Locaţie: GORJ

MesajTrimis: Dum Feb 03, 2008 3:03 pm    Titlul subiectului: Expertii, mai bine plătiti? Răspunde cu citat (quote)

Exper??ii, mai bine pl??ti??i

Speciali�?tii ?®n atragerea fondurilor europene vor putea fi pl??ti??i de autorit????ile administra??iei publice locale cu salarii de p??n?? la 75% mai mari fa???? de cele de baz??. Legea nr. 339/2007 permite conduc??torilor, primarilor, pre�?edin??ilor de consilii jude??ene, dar �?i directorilor de institu??ii din subordinea acestor autorit????i s?? ?®nfiin??eze departamente speciale pentru atragerea fondurilor europene pentru proiecte �?i plata exper??ilor cu 75% mai mult fa???? de salariul ob??inut ?®n mod normal de ace�?tia.LEGE Nr. 339 din 3 decembrie 2007
privind promovarea aplic??rii strategiilor de management de proiect la nivelul unit????ilor administrativ-teritoriale jude??ene �?i locale
EMITENT: PARLAMENTUL ROM?�NIEI
PUBLICAT?? ?ŽN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 7 decembrie 2007

Parlamentul Rom??niei adopt?? prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozi??ii generale

ART. 1
Prezenta lege are urm??toarele scopuri:
a) crearea cadrului institu??ional pentru sprijinirea �?i impulsionarea autorit????ilor administra??iei publice locale pentru a accesa mai u�?or fonduri interna??ionale de finan??are pentru dezvoltare �?i modernizare;
b) facilitarea promov??rii programelor de finan??are interna??ional?? �?i a disemin??rii rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes ?®n Rom??nia, cu un ?®nalt nivel de profesionalism;
c) crearea condi??iilor pentru o mai eficient?? folosire a resurselor la nivelul unit????ilor administrativ-teritoriale, ?®n mod special pentru proiecte cu finan??are interna??ional??;
d) cre�?terea capacit????ii administrative a autorit????ilor publice locale pentru accesarea fondurilor interna??ionale pentru dezvoltare �?i modernizare;
e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.
ART. 2
Prevederile prezentei legi se aplic?? ?®n cadrul unit????ilor administrativ-teritoriale la nivelul autorit????ilor administra??iei publice locale sau jude??ene, precum �?i la institu??iile �?i serviciile publice aflate sub autoritatea sau subordinea acestora.
ART. 3
?Žn sensul prezentei legi, urm??toarele expresii se definesc astfel:
a) management de proiect - metodologia de ini??iere, promovare, conducere, monitorizare �?i evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu �?i standardelor interna??ionale ale asocia??iilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;
b) proiect cu finan??are interna??ional?? - proiectul ce beneficiaz?? ?®n implementarea sa de finan??are total?? sau par??ial?? din fonduri ale programelor de finan??are ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finan??are interna??ionale.
CAPITOLUL II
Procedura

ART. 4
Proiectele derulate la nivelul unit????ilor administrativ-teritoriale de autorit????ile publice locale, institu??iile �?i serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora utilizeaz?? metodologii de management de proiect adecvate fiec??rei categorii de proiecte care se deruleaz?? cu bani publici �?i cu cofinan??are din partea unor organisme financiare ter??e.
ART. 5
(1) Autorit????ile administra??iei publice locale �?i jude??ene, conduc??torii institu??iilor �?i serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora ac??ioneaz?? conform atribu??iilor legale ce le revin pentru crearea unor departamente specializate �?i pentru ?®ncadrarea acestor departamente cu speciali�?ti preg??ti??i ?®n managementul de proiect.
(2) Ace�?ti speciali�?ti ini??iaz?? �?i implementeaz?? proiecte cu finan??are din bani publici �?i fonduri interna??ionale, utiliz??nd strategiile managementului de proiect.
ART. 6
Autorit????ile administra??iei publice locale �?i jude??ene, institu??iile �?i serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora ac??ioneaz?? pentru ?®ncurajarea form??rii profesionale ?®n domeniul managementului de proiect a unor categorii selec??ionate de func??ionari publici pentru ca ace�?tia s?? lucreze ?®n mod competent �?i calificat ?®n proiectele cu finan??are interna??ional?? care se deruleaz?? la nivel jude??ean sau local.
ART. 7
(1) La nivelul autorit????ilor administra??iei publice locale �?i jude??ene, precum �?i la nivelul institu??iilor �?i serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru ini??ierea �?i derularea proiectelor cu finan??are interna??ional??, se vor ?®nfiin??a structuri cu speciali�?ti ?®n managementul de proiect, dup?? cum urmeaz??:
a) la nivelul consiliilor jude??ene se ?®nfiin??eaz?? c??te un serviciu de specialitate pentru proiecte cu finan??are interna??ional??;
b) la nivelul consiliilor locale din municipii, ora�?e �?i sectoarele municipiului Bucure�?ti se ?®nfiin??eaz?? c??te un birou de specialitate pentru proiecte cu finan??are interna??ional??.
(2) Prin asociere ?®ntre consiliile locale ale comunelor se ?®nfiin??eaz?? c??te un birou de specialitate pentru proiecte cu finan??are interna??ional??.
ART. 8
Autorit????ile administra??iei publice locale, precum �?i conduc??torii institu??iilor �?i serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora prev??d ?®n structurile de organizare �?i statul de func??ii posturi corespunz??toare pentru speciali�?ti ?®n managementul de proiect ?®n num??r minim, prev??zut la art. 7.
ART. 9
Autorit????ile administra??iei publice locale �?i jude??ene �?i conduc??torii institu??iilor �?i serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora asigur?? fondurile necesare �?i condi??iile organizatorice pentru ?®nfiin??area departamentelor specializate pentru ini??ierea �?i derularea proiectelor cu finan??are interna??ional??.
ART. 10
(1) ?Žncadrarea speciali�?tilor ?®n managementul de proiect se face pe func??ii de func??ionar public sau prin contract, dup?? preferin???? �?i ??in??ndu-se cont de condi??iile locale concrete, at??t la nivelul structurilor autorit????ilor administra??iei publice locale, c??t �?i la nivelul institu??iilor �?i serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora.
(2) Salariul de baz?? individual al unui specialist ?®n func??ia de consilier-manager de proiect se stabile�?te de c??tre primar, pre�?edintele consiliului jude??ean sau primarul general al municipiului Bucure�?ti, ?®n condi??iile legii, ?®n func??ie de tipul unit????ii administrativ-teritoriale �?i de atribu??iile stabilite ?®n fi�?a postului, conform pozi??iei 1 din anexa nr. II C la Ordonan??a de urgen???? a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz?? pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobat?? prin Legea nr. 383/2001, cu modific??rile �?i complet??rile ulterioare.
(3) Pentru activitatea desf??�?urat??, speciali�?tii preg??ti??i ?®n managementul de proiect cu finan??are interna??ional?? vor beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de baz?? fa???? de cele prev??zute de lege.
(4) Consilierul-manager de proiect beneficiaz?? de prime �?i alte drepturi salariale, conform legii.
ART. 11
?Žn termen de 30 de zile de la data intr??rii ?®n vigoare a prezentei legi, �?efii executivi ai administra??iei publice locale, pre�?edin??ii consiliilor jude??ene �?i primarii, conduc??torii institu??iilor �?i serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora propun autorit????ilor deliberative - consilii jude??ene, consilii locale, consilii de administra??ie sau comitete directoare, dup?? caz -, proiecte de hot??r??re pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
ART. 12
Adoptarea hot??r??rilor consiliilor locale sau jude??ene necesare cre??rii structurilor organizatorice pentru ?®ncadrarea cu speciali�?ti ?®n managementul de proiect la nivelul autorit????ilor administra??iei publice locale �?i ale institu??iilor �?i serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora se face ?®n termen de 60 de zile de la data intr??rii ?®n vigoare a prezentei legi.
ART. 13
Autorit????ile administra??iei publice locale �?i jude??ene �?i conduc??torii institu??iilor �?i serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora emit hot??r??rile, deciziile �?i actele administrative necesare pentru aplicarea ?®n termenele prev??zute de prezenta lege.
ART. 14
Preg??tirea speciali�?tilor pentru managementul de proiect se face prin formele de ?®nv??????m??nt postliceal sau postuniversitar prev??zute de lege.
ART. 15
Certificarea calific??rii ca specialist de management de proiect se face de c??tre institu??iile de ?®nv??????m??nt abilitate, competente �?i acreditate.

CAPITOLUL III
Dispozi??ii finale

ART. 16
R??spunderea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi revine autorit????ilor publice deliberative �?i executive ale autonomiei locale, precum �?i conduc??torilor institu??iilor �?i serviciilor publice ?®nfiin??ate �?i care func??ioneaz?? sub autoritatea local?? sau subordonate acestora, corespunz??tor atribu??iilor ce le revin, conform legii.
ART. 17
?Žn termen de 60 de zile de la data intr??rii ?®n vigoare a prezentei legi se finalizeaz?? procedurile legale administrative pentru realizarea cadrului organizatoric �?i crearea posibilit????ilor de ?®ncadrare cu speciali�?ti ?®n managementul de proiect la nivelul structurilor administra??iei publice locale, precum �?i ale institu??iilor �?i serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora.
ART. 18
Agen??ii constatatori ?®mputernici??i prezint?? lunar prefec??ilor �?i conduc??torilor administra??iei publice locale rapoarte privind stadiul aplic??rii prevederilor prezentei legi p??n?? la ?®ncadrarea complet?? a structurii organizatorice cu speciali�?ti ?®n managementul de proiect, conform prevederilor prezentei legi.
ART. 19
Guvernul, prin Ministerul Internelor �?i Reformei Administrative, urm??re�?te stadiul aplic??rii prezentei legi.

Aceast?? lege a fost adoptat?? de Parlamentul Rom??niei, cu respectarea prevederilor art. 75 �?i ale art. 76 alin. (2) din Constitu??ia Rom??niei, republicat??.

PRE�?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?žILOR
BOGDAN OLTEANU

PRE�?EDINTELE SENATULUI
NICOLAE V??C??ROIU

Bucure�?ti, 3 decembrie 2007.
Nr. 339.

---------------
_________________
ING. ANTONIO TOMONIU
Program Coordinator for Excellence in Local Government (Local Public Administration)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger Codul MSN Messenger
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Dum Feb 03, 2008 11:23 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Pentru bugetarii care lucreaza in domeniu este un subiect fierbinte. Mi-as permite cateva comentarii:

1. Inaintea acestei legi a existat o ordonanta (sau HG...) din ianuarie 2006 care lasa la latitudinea ordonatorilor de credite (adinca primarilor, in cazul APLurilor) acordarea acelui de spor de 75%.

2. Legea 339/2007 nu PERMITE ci IMPUNE...

3. La articolul 17, legea mai sus mentionata zice ca in termen de 60 de zile trebuiesc finalizate procedurile legale... Sa vedem ce-o iesi si din asta... Legea a intrat in vigoare la 03.12.2007, deci termenul ar expira undeva peste vreo 3 saptamani si jumatate.

P.S. Sunt direct interesat, dar cel putin pana azi nu am auzit de niciun functionar public caruia sa-i fi crescut leafa cu 75% in baza lacestei legi... Si, avand in vedere declaratiile primului ministru cu privire la salarizarea functionarilor publici, am indoieli serioase ca ne vom "imbogati" din salariu in viitorul apropiat...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
TONIARDR
Nou venit


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 4
Locaţie: GORJ

MesajTrimis: Lun Feb 04, 2008 1:05 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

ideea legii 339 din 3 decembrie 2007 a fost creata pentru a stopa migrarea intr un fel a functionarilor din domeniu / compartiment relevant,

SE EXPLICA PRIN LINKUL DE MAI JOS
http://www.gds.ro/Economie/2007-12-19/Expertii,+mai+bine+platiti

datorita faptului ca func??ionarii publici nu pot fi platiti din bugetul unui proiect cu finantare europeana , s au g??ndit ei ca prin legea asta vor schimba oarecum ceva ,

totusi chiar si cu spor de 75% este putin in comparatie cu salariul unui manager de proiect din ONG care are dreprul la salarii din bugetul proiectelor finan??ate de EU

Dar in APL functionarii publici nu trebuie sa alerge dupa castiguri mari facand proiecte ...............ci s?? si dedice tot timpul voluntar si benevol pentru a realiza dezvoltare durabila locala in folosul comunitatii prin proiecte finan??ate din uniunea europeana ca de aia e platit din banii publici............

pe ideea si motiva??ia PATRIA I?ĹľI VA FI RECUNOSC??TOARE

TOTUĂ‚?I eu chiar nu vad nimic r??u in migra??ia exper??ilor din APL at??ta timp cat raman in romania si fac dezvoltare din fonduri EU prin alte misloace sau suport

.........si m?? doare foarte mult ca legile in romania nu se aplica, cum ar fi aceasta care impune..... la urma urmei ESTE dreptul fuctionarului public care vrea sa faca totusi ceva pentru ROMANIA DIN UNIUNEA EUROPEANA
_________________
ING. ANTONIO TOMONIU
Program Coordinator for Excellence in Local Government (Local Public Administration)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger Codul MSN Messenger
fermieru
Solicitant


Data înscrierii: 31/Ian/2008
Mesaje: 12

MesajTrimis: Lun Feb 04, 2008 1:35 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

TONIARDR a scris:

TOTUĂ‚?I eu chiar nu vad nimic r??u in migra??ia exper??ilor din APL at??ta timp cat raman in romania si fac dezvoltare din fonduri EU prin alte misloace sau suport


Dupa regulile de ortografie , cuvantul MIJLOC ( MIJLOACE ) se scrie cu J si nu cu S , " misloace " cum ati scris dvs . Ma indoiesc ca e doar o greseala de tipar , deoarece aceste doua litere sunt cam departe pe tastatura . Eu cred ca nu e totuna cum va exprimati , dat fiind faptul ca dvs. ( autorul ) sunteti persoana cu functie importanta . Ar fi bine ca macar persoanele publice sa nu fie aliterate , dar experienta ultimilor ani dovedesc din plin contrariul ..........
_________________
cine'mparte parte'si face
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Lun Feb 04, 2008 8:46 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

De dragul discutiei, un functionar public dintr-o primarie (oricare ar fi aia) daca primeste acel spor de 75%, in ideea ca atunci va avea salariul de incadrare + spor vechime + spor 75%, tot va avea salariul brut mai mic decat al unui profesor cu vechime si pregatire echivalenta (studii superioare, superioare de scurta durata sau medii)... Si asta nu fiindca profesorii ar avea salarii exorbitante...

Dar, cum bine a punctat cineva mai sus, nimeni nu-l tine cu forta pe functionarul public sa stea batut in cuie la primarie... Cam asta e si logica oficiala (a se vedea cele declarate de Primul ministru...), de ce sa platesti un functionar cu cateva sute de euro, e mai simplu sa-l fortezi sa-si dea demisia, sa-si deschida firma de consultanta si apoi primaria sa incheie cu respectiva firma un contract de multe mii de euro...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
geo_t
Expert


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 712
Locaţie: Bucuresti

MesajTrimis: Mie Feb 13, 2008 2:41 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

nu sunt functionar public dar imi permit o remarca:
Oare aceste sporuri salariale se dau in functie de % de succese inmregistrate in atragerea de fonduri sau neconditionat? Pentru ca daca se accepta a doua varianta atunci e o aiureala.
Scuze, n-am citit legea, n-am avut rabdare sa citesc nici comentariul colegului toniardr, am zis si eu!
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Mie Feb 13, 2008 3:04 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Geo_t, vezi in materialul postat de Toniardr, la lege, art. 10 aliniatul 3... In forma initiala (ma refer la HGul din ianuarie 2006) era la latitudinea ordonatorului de credite. Acum se pare ca-i la gramada, dar oricum legat de aceasta lege, ar fi intersant de stiut, cate autoritati publice locale au aplicat legea, desi termenul de aplicare precizat acolo a cam expirat...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
hedonyman23
Junior


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 30
Locaţie: Bucuresti

MesajTrimis: Vin Feb 22, 2008 2:55 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Va inselati daca credeti ca sporul asta e foarte motivant.
Dupa aproape doi ani de functionareala, am marea sansa sa ajung la un salariu de 1.400 lei/luna.
WOW!! I'm rich!
Spending money.. (and time)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
dummy_star
Nou venit


Data înscrierii: 25/Feb/2008
Mesaje: 1

MesajTrimis: Lun Feb 25, 2008 6:54 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Eu lucrez ca functionar de 6 luni de zile. Am salariul brut de 500 de lei:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). In 6 luni de zile de cand sunt angajat am reusit sa tin o gramada de licitatii: salubrizare, poduri, teren de sport cu gazon artificial, gradinita noua, renovari, etc, toate atribuite. Insa la salariul ''motivant'' pe care-l am , ma gandesc serios sa parasesc administratia publica. Poate ca si profesor de informatica as castiga mult mai mult. Oricum din salariul pe care-l am imi permit sa ies o data pe luna in oras la un suc cu prietenii.Smile))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
danielamarin
Nou venit


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 2

MesajTrimis: Mar Feb 26, 2008 4:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Am doua nelamuriri:
1) cf.Legii 339/2007, este obligatorie infiintarea unui compartiment/birou de specialitate pentru proiecte? In cazul unei institutii de dimensiuni mici, pt. majorarea salariului de baza cu 75% al unui manager este suficienta dispozitia directorului de numire, fisa postului si functia de manager al unui proiect PHARE in derulare?
2) Experienta practica, un curs INA in managementul proiectelor si un master in afacerile publice (tema disertatie: fondurile externe) sunt suficiente, in baza acestei legi, pentru calificarea ca specialist de management de proiect?
Cine ma poate ajuta cu raspunsuri.......multumiri anticipate!
Toate cele bune!
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Mar Feb 26, 2008 9:30 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Legea 339/2007 se refera strict la APLuri. Cursul de managementul proiectelor si dispozitia ordonatroului de credite din institutia la care lucrezi ar trebui sa fie suficiente.

P.S. Termenul limita pentru aplicarea legii cu pricina a expirat de aproape o luna. Zi-mi si mie care-i institutia la care lucrezi. Ar fi prima institutie, cel putin din ceea ce stiu eu, care aplica legea cu pricina...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
danielamarin
Nou venit


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 2

MesajTrimis: Vin Feb 29, 2008 9:31 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Imi pare rau sa te dezamagesc, Adi. In institutia mea "se doreste" acordarea ac. spor, dar nu se poate intrucat tb infiintat un birou de specialitate cu minim 5 pers. (ceea ce este ilogic pt. o insitutie mica de 12 pers., deja avem un birou cu 7 pers.), iar pe diploma mea postuniversitara ar tb sa scrie negru pe alb "specialist in managementul proiectelor".
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Vin Feb 29, 2008 10:00 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

In legatura cu acest subiect principala mea dezamagire este ca nu beneficiez eu de acel spor minune de 75%... Very Happy

Lasand gluma de-o parte, de unde si pana unde trebuiesc minim 5 persoane pentru a infiinta un birou? In primaria in care lucrez eu, cu exceptia Serviciului de asistenta sociala, nici un alt birou, serviciu, etc, nu are mai mult de 2 persoane incadrate.

In legatura cu certificarea de "specialist in managementul proiectelor" legea 339/2007 zice asa:

...Art. 14. - Preg??tirea specialiÂ?tilor pentru managementul de proiect se face prin formele de ?®nv??????m??nt postliceal sau postuniversitar prev??zute de lege.
Art. 15. - Certificarea calific??rii ca specialist de management de proiect se face de c??tre institu??iile de ?®nv??????m??nt abilitate, competente Â?i acreditate...


Adica, daca faci un curs de 2, 3 zile la X S.R.L. din Cucuietii din Deal, si diploma pe care-o primesti este recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatie, este OK, si nu uita, ca si functionar public esti obligata prin lege sa faci minim 7 zile pe an cursuri de specializare, asa ca nimeni nu te poate impiedica sa optezi pentru un astfel de curs.
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
Irina81
Solicitant


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 11

MesajTrimis: Vin Feb 29, 2008 11:09 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

...Art. 14. - Preg??tirea specialiÂ?tilor pentru managementul de proiect se face prin formele de ?®nv??????m??nt postliceal sau postuniversitar prev??zute de lege.
Art. 15. - Certificarea calific??rii ca specialist de management de proiect se face de c??tre institu??iile de ?®nv??????m??nt abilitate, competente Â?i acreditate...


Adica, daca faci un curs de 2, 3 zile la X S.R.L. din Cucuietii din Deal, si diploma pe care-o primesti este recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatie, este OK, si nu uita, ca si functionar public esti obligata prin lege sa faci minim 7 zile pe an cursuri de specializare, asa ca nimeni nu te poate impiedica sa optezi pentru un astfel de curs.[/quote]

Ori eu inteleg gresit, ori toata lumea scapa esentialul! Legea vorbeste de forme de invatamant postliceale sau postuniversitare prevazute de lege ce se desfasoara in forme in invatamant abilitate, competente si acreditate. Din cunostintele mele, astfel de forme de invatamant sunt Universitatile particulare sau de stat, colegiile, scolile postliceale acreditate de Ministerul Educatiei. In nici un caz nu cred ca este vorba de firma X SRL care face formari in diverse domenii, chiar daca diploma are recunoasterea Ministerului.
Daca este vreun jurist pe aici, pentru ca eu nu am pregatire in domeniu, l-as ruga sa ma lamureasca si pe mine si sa se uite si in Legea invatamantului referitor la acest aspect (art. 14 din Legea 339). Si i-as fi recunoscator daca mi-ar da articolele in care sunt definite astfel de forme de invatamant acreditate de care vorbeste Legea 339.
Sper ca am fost clara in privinta nelamuririi mele!
Si in institutia in care lucrez urmeaza sa se aplice legea, dar inca suntem in ceata. Marea mea nelamurire este legata de aceste cursuri si institutia in care le poti face. Asta pt ca eu deja urmez un master pe managementul fondurilos structurale la o institutie de stat acreditata si cu o reputatie foarte buna, dar mi se cere sa mai platesc un curs la orice firma ca sa imi cumpar practic diploma. Mie sincer mi se pare aberant ca nu imi este recunoscut masterul. Sa fim seriosi...ce fel de specialist in managementul proiectelor este cel care merge o saptamana sau doua la un curs tinut de o fima oarecare? Un curs facut la CODECS, si care merita intr-adevar, costa extraordinar de mult si dureaza la fel de mult. Dar banii nu ti-i scoti cu sporul de 75% Very Happy !!!
Astept parerea voastra!
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Vin Feb 29, 2008 11:39 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Daca X S.R.L. din Cucuietii din Deal este autorizata pentru activitatea de formare profesionala a adultilor si emite diplome si certificate recunoscute de Ministere, chiar nu vad care-i problema?

Tot la fel cum mi se pare aberant sa nu ti se recunoasca un masterat in domeniu.

Eu am zis ca-i suficient si un certificat de genul celui mentionat de mine. Iti inteleg frustrarea ca dupa un masterat in domeniu sa ti ceara si un astfel de certificat, si mai ales sa ti se ceara sa-ti platesti singura cursul. In fond, institutia cu pricina se va folosi de certificatul tau care iti va da dreptul sa semnezi cererea de finantare si ulterior sa te ocupi de implementarea proiectului. Si, oricum, dupa legea in vigoare, certificatul cu pricina, pe cont propriu nu-l vei putea folosi, fiindca nu ai dreptul sa desfasori alte activitati, nici macar sub forma de voluntariat...

Din pacate in APLuri mai exista multi incuiati, care interpreteza legea dupa cum ii taie capul...

Si ca fapt divers, si institutia in care lucrezi tu, asemeni tuturor celorlalte este in afara legii... Legea cu pricina trebuia aplicata in termen de 60 de zile de la publicare (03.12.2007). Inca o lege data aiurea, pe care nimeni n-o respecta, si nimeni nu-i tras la rapsundere pentru asta...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
Irina81
Solicitant


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 11

MesajTrimis: Vin Feb 29, 2008 2:00 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

Dupa mine firma acreditata pt formarea profesionala a adultilor nu este acelasi lucru cu o institutie de invatamant. Poate pentru cei care au elaborat aceasta lege este. Probabil ca este o scapare a lor... recunosc ca nu am avut timp sa caut in Legea invatamantului. Totusi poate ca ei au dreptate.

[quote="adi_c"]Daca X S.R.L. din Cucuietii din Deal este autorizata pentru activitatea de formare profesionala a adultilor si emite diplome si certificate recunoscute de Ministere, chiar nu vad care-i problema?
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
TONIARDR
Nou venit


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 4
Locaţie: GORJ

MesajTrimis: Vin Feb 29, 2008 6:15 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

dupa cum spunea adi c 'Pentru bugetarii care lucreaza in domeniu este un subiect fierbinte.'

si consider ca a fost si este avand in vedere cele aproape 800 de vizualizari / accesari pana acum

eu am postulat acest mesaj si anume LEGE Nr. 339 din 3 decembrie 2007 in scopul de a fi folsitor functionarilor publici care lucreaza in domeniu si nu numai

cu toate ca termenul de aplicare al legii a cam expirat...

din cate imi aduc aminte consiliul local al unei primarii poate suplimenta salariul unui functionar public care acceseaza fonduri si realizeaza concret proiecte

ca si exemlu

cum ar fi ca un functionar public sa faca 3 proiecte in valoare de 3 milioane euro si sa fie platit cu 500 lei noi pentru scrierea proiectelor si pentru managementul proiectelor

cand pentru toata treaba asta intr un ONG/ fundatie/ asociatie ar fi luat pt. 3 proiecte 3.000 euro / 1.000 euro de fiecare proiect ca si coordonator de proiect

de exemplu referitor la CLRIFICARI PENTRU PREGATIREA PROIECTELORPENTRU POR 2007 - 2013

se specifica la punctul 2 'consultanta si expertiza'

CITEZ

2. CHELTUIELILE PRIVIND SALARIILE ECHIPEI DE PROIECT , CAND MEMBRII ACESTEIA AU STATUT DE FUNCTIONARI PUBLICI, SUNT CHELTUIELI NEELIGIBILE PENTRU FINANTAREA IN CADRUL POR SI SE SUPORTA DE CATRE BENEFICIARI.

MORALA....................... Sad
_________________
ING. ANTONIO TOMONIU
Program Coordinator for Excellence in Local Government (Local Public Administration)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger Codul MSN Messenger
dppavel
Solicitant


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 11

MesajTrimis: Lun Mar 03, 2008 8:29 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

MIRA ar trebui sa se ocupe de "urmarirea legii", nu de aplicare. Dar ptr. ca aceasta lege a primit aviz negativ de la guv. (venit de la comisia de finante ca de la cea de administratiei primise OK) pe motiv ca incalca niste principii constitutionale si Legea 215 a administratiei pb. locale deocamdata nu a fost "repartizata" niciunei directii.
Eu am facut totusi o cerere ptr. a primi niste "indrumari/instructiuni" si ptr. a constientiza conducerea ministerului ca nu se poate aplica in aceasta forma. Era bine daca mai multi ar fi facut acest lucru. Din pacate romanul asteapta sa se rezolve de la sine, sau o lasa ca poate nu mai trebuie rezolvata deloc.
Ce sa zic, a fost promovata de un deputat istet PNL Idea asa ca initiatorul poate are sustinere pana la capat!
de facut biroul e simplu, problema intervine la angajari:pe cine, cu cat?
Ca legea formarii profesionale a adultilor e un sistem PARALEL cu cel al invatamantului in tara asta.
A primit cineva ceva de la vreo autoritate? Ma refer la ANFP, Consiliul National ptr. formare profesionale..., etc?
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
adi_c
Dr. Honoris Causa


Data înscrierii: 09/Ian/2007
Mesaje: 1020
Locaţie: Petrosani

MesajTrimis: Mar Mar 04, 2008 2:44 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)

dppavel a scris:
... aceasta lege a primit aviz negativ de la guv...


Detaliaza nitel. Stiam ca o lege odata votata in legislativ si publicata in MO, pentru executiv devine obligatorie si nicidecum ca, o lege dupa ce-i votata de legislativ are nevoie de avizul favorabil al vreunui minister...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj Codul Yahoo Messenger
dppavel
Solicitant


Data înscrierii: 11/Ian/2007
Mesaje: 11

MesajTrimis: Mie Mar 05, 2008 10:56 am    Titlul subiectului: aviz negativ Răspunde cu citat (quote)

"Guvernul NU sustine adoptarea acestei initiative legislative in forma prezenta" este punctul de vedere al Guvernului, formulare semnata de Tariceanu, in martie 2007! Adica, inainte ca alesii nostrii s-o voteze oricum...
In aviz se punctau pertinent majoritatea neclaritatilor. Interesanta procedura legislativa avem, intradevar !
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Afişează mesajele pentru a le previzualiza:   
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului Forum www.fonduri-structurale.ro -> AUTORITATI PUBLICE LOCALE Ora este GMT + 3 ore
Du-te la pagina 1, 2  Următoare
Pagina 1 din 2

 
Mergi direct la:  
Nu puteţi crea un subiect nou în acest forum
Nu puteţi răspunde în subiectele acestui forum
Nu puteţi modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteţi şterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteţi vota în chestionarele din acest forumPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Varianta în limba română: Romanian phpBB online community