Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.7

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.3 Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile pe această măsură sunt:

  • A.N.P.A (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de activități sunt eligibile în cadrul acestei măsuri:

  • identificarea și cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii și, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare spațială, precum și identificarea și cartografierea zonelor în care acvacultura ar trebui exclusă în vederea menținerii rolului acestor zone în funcționarea ecosistemului;
  • îmbunătățirea și dezvoltarea facilităților și infrastructurilor de sprijin necesare în vederea creșterii potențialului siturilor de acvacultură și a reducerii impactului negativ al acvaculturii asupra mediului, inclusiv investițiile în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei;
  • acțiunile întreprinse în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2009/147/CE - sau în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE, transpuse prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare și adoptată prin Legea nr. 49/2011, în vederea preîntâmpinării unor daune grave cauzate acvaculturii;
  • acțiunile întreprinse în urma detectării creșterii mortalității sau a bolilor, astfel cum se prevede la articolul 10 din Directiva 2006/88/CE a Consiliului ( 1 , transpusă prin Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 cu modificările și completările ulterioare. Respectivele acțiuni pot acoperi adoptarea de planuri de acțiune pentru moluște care vizează protejarea, refacerea și gestionarea, inclusiv sprijinul pentru producătorii de moluște în vederea menținerii bancurilor naturale de moluște și a bazinelor hidrografice naturale.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

  • activitățile de informare și publicitate;
  • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel este de 4.109.400,00 lei, echivalentul a 900.000,00 euro, la cursul INFOREURO de 4,566 lei/Eur valabil în luna iunie 2017.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul cererilor de propuneri de proiecte este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru organismele de drept public.

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 18 luni.

Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.283.000,00 lei.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

29 iunie 2017 - 13 august 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță