Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU5_ M IV.1

Beneficiari eligibili

  • Microîntreprindere
  • Întreprindere Mare
  • ONG
  • IMM

Obiectiv specific

OS 5.1 Îmbunătăţirea organizaţiilor de piaţă pentru produselor de pescuit şi acvacultură

Condiții beneficiari eligibili

  • Organizații de producători (OP) din domeniul pescuitului / acvaculturii recunoscute*;
  • Asociații de organizații de producători (AOP) din domeniul pescuitului / acvaculturii recunoscute*.

*O OP / AOP trebuie să fi făcut obiectul unei recunoașteri pronunțate de autoritatea națională competentă printr-o hotărâre / aviz de recunoaștere, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1379/2013.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Planurile de producție și comercializare pot incude actvități eligibile diverse, condiția de bază fiind ca acestea să contribuie la obiectivele Politicii Comune de Pescuit în ceeea ce privește sustenabilitatea, securitatea alimentară, eficiența economică, competitivitatea și interesele consumatorilor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel:1.240.595,36 lei, echivalentul a 266.680,00 EURO (calculat la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 75% din valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția solicitantului fiind de minim 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 348.900,00 lei (echivalentul a 75.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie
2018).

Nu este prevăzută o valoare minimă eligibilă pentru proiectele din cadrul acestei măsuri.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană