Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU 2_M II.3

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.3 Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”.

Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate, asociațiile și Regiile autonome care au ca obiect de activitate acvacultura.

Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura: II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci” şi să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;
 • Să se încadreze în una din categoriile de mai jos:
  • Microîntreprindere;
  • Întreprindere mica;
  • Întreprindere mijlocie;
  • Întreprindere mare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Conform Art. 48 alineatul (1) litera (j) din Regulamentului (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini:

 • promovarea sistemelor de acvacultură închise în care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-se la minimum cantitatea apei utilizate.

Sprijinul poate fi acordat pentru creşterea producţiei şi/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi cu condiţia ca acest lucru să fie în conformitate cu Planul Strategic Naţional Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii menţionat la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

În cazul în care operaţiunile constau în investiţii în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerinţelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerinţe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 11.121.520,00 lei, echivalentul a 2.440.000,00 euro, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 4.102.200,00 lei, echivalentul a 900.000 euro la cursul de schimb INFOREURO de 4,558 LEI/EUR (valabil în luna august 2017).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.558.000,00 lei (echivalentul a 1.000.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO 4,558 LEI/EUR (valabil în luna august 2017).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.790,00 lei (echivalentul a 5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,558 LEI/EUR (valabil în luna august 2017).

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat în cadrul acestei Cereri de finanțare este de:

 • 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
 • 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru întreprinderile mari.

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 50%, respectiv minim 70% (în funcţie de încadrarea în categoria de IMM) din valoarea eligibilă a proiectului.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare pentru Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.

Depunerea proiectului

Deunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 august 2017 - 17 octombrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță