Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU4_ M III.2

Beneficiari eligibili

 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 4.1 Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea

Condiții beneficiari eligibili

Pentru a fi eligibil în vederea acordării finanțării pentru Măsura III.2 trebuie să fiți constituit ca entitate în baza O.G nr. 26 din 2000 cu modificările și completările ulterioare, format din reprezentanți ai intereselor sociale sau economice din zonă printre care să se regăsească cel puțin o organizație de producători din domeniul acvaculturii / pescuitului sau o asociație cu cel puțin 20 de pescari comerciali sau cel puțin 3 unități de acvacultură în zona de pescuit și de acvacultură.

Informații suplimentare privind eligibilitatea beneficiarilor se regăsesc în Ghidul solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul financiar nerambursabil pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală se va acorda dacă cel puțin două dintre următoarele obiective sunt îndeplinite:

 • valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură;
 • sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură;
 • sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;
 • promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii și a patrimoniului cultural maritim;
 • consolidarea rolului comunităților pescărești în ceea ce privește dezvoltarea locală și guvernanța resurselor locale de pescuit și a activităților maritime. 

Informații suplimentare privind activități eligibile și eligibilitatea zonei de implementare a strategiei locale se regăsesc în Ghidul solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru costurile de funcționare și animare a prezentului apel este de 3.933.984,00 lei, echivalentul a 860.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unei cereri de finantare, reprezentând costuri de funcționare și animare (denumit în template-ul SMIS proiect) este de 1.829.760,00 lei (echivalentul a 400.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5744 LEI/EUR, valabil în luna iulie 2017). 

Valoarea totală alocată pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală în cadrul acestei sesiuni este de 4.300.000 euro (care cuprinde costurile de funcționare și animare și valoarea alocată 2 implementării proiectelor). Alocarea financiară pentru punerea în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală este de maximum 2.000.000,00 euro, echivalentul a 9.148.800,00 lei.

Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finanțare depuse în cadul Strategiilor, de către beneficiarii selectați de FLAG:

maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, de regulă;

Excepții: 

a) 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii când beneficiarul este:

 • un organism de drep public
 • o întreprindere însărcinată cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc.)

b) 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare: 

 • este interesul colectiv;
 • are un beneficiar colectiv;
 • are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;

Prin excepție la punctul b): 100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute.  

 

 

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 iulie 2017 - 11 septembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 4 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță