Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 19.1

Beneficiari eligibili

 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Parteneriat public-privat

Obiective specifice

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestei submăsuri, beneficiarii pot fi:
• un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000;
• un nou parteneriat – fără personalitate juridică.
Parteneriatele existente/noi se vor forma în baza unui Acord de Parteneriat specific LEADER. Acordul de Parteneriat specific LEADER respectă principiile LEADER și se va completa conform Anexei nr. 3 a Cererii de Finanțare.

În cazul unui parteneriat care nu este autorizat ca asociație, reprezentarea poate fi realizată de:

 • entitate juridică privată sau publică semnatar al Acordului de Parteneriat, cu sediul social/punct de lucru / sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnată de respectivul parteneriat;
 • asociere cu personalitate juridică a unor membrii semnatari ai Acordului de Parteneriat;
 • un GAL finanțat prin LEADER‐PNDR 2007‐2013, care acoperă parțial teritoriul parteneriatului nou format pentru perioada de programare 2014‐2020. În acest caz, GAL autorizat în perioada 2007‐2013 va prezenta o Hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor în care vor fi prezentate următoarele:
  • Denumirea parteneriatului GAL pentru care GAL autorizat în perioada 2007‐2013 va susține elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014‐2020;
  • Menționarea partenerilor, cu specificarea expresă a UAT‐urilor componente, ai GAL autorizat 2007‐2013 care vor participa la constituirea parteneriatului nou format pentru perioada 2014‐2020;
  • Acordul ca GAL autorizat 2007‐2013 să aibă calitatea de solicitant în cadrul submăsurii 19.1 pentru parteneriatul menționat la punctul a);
  • Mențiunea ca GAL autorizat 2007‐2013 nu va mai depune o solicitare în cadrul submăsurii 19.1, în afara parteneriatului menționat la punctul a).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități;
 • consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei.

Se va oferi sprijin nerambursabil în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Euro, astfel:

 • Cheltuielile pentru animare (descrise la lit.a – secțiunea cheltuieli eligibile din fișa Măsurii LEADER –submăsura 19.1) vor fi de maximum 10.000 Euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de SDL (maximum 100.000 de locuitori). Suma maximă de 10.000 de Euro va fi acordată unui teritoriu în care nr. de locuitori este de 100.000 (maximum admis). Calcularea cuantumului de finanțare pentru teritorii în care nr. de locuitori este mai mic de 100.000, se va realiza proporțional, în raport cu suma maximă ce poate fi acordată.
 • Cheltuielile legate de elaborarea strategiei (descrise la lit. b ‐ secțiunea cheltuieli eligibile din fișa Măsurii LEADER –submăsura 19.1), se vor încadra în suma maximă de 10.000 de Euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Lista indicativă de cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu plata personalului propriu al beneficiarului care realizează activități de animare / consultare /și ale grupurilor de lucru (sunt eligibile și cheltuielile privind contribuția angajatului și angajatorului datorate către stat);
 • cheltuieli privind transportul participanților și experților implicați în derularea proiectului la acțiunile de animare / consultare și ale grupurilor de lucru;
 • cheltuieli privind cazarea participanților și experților implicați în derularea proiectului la acțiunile de animare / consultare și ale grupurilor de lucru;
 • cheltuieli privind masa participanților și experților implicați în derularea proiectului la acțiunile de animare / consultare și ale grupurilor de lucru;
 • cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;
 • cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților proiectului;
 • cheltuieli pentru achiziția de consumabile,multiplicare, copiere, imprimare;
 • cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile de animare / consultare și ale grupurilor de lucru (ex: mape, bloc‐notes, pix, pliante, broșuri, banner);
 • cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (autocolante, afișe);
 • cheltuieli aferente serviciilor externalizate (ex.: organizare de evenimente, personal externalizat pentru animare etc.);
 • cheltuieli cu plata consultantului (cu excepția persoanelor fizice) în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală;
 • cheltuieli cu plata angajaților proprii ai solicitantului implicați în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (menționați în Cererea de Finanțare – Secțiunea C.8);
 • achiziția de date statistice primare, necesare în vederea elaborării SDL (taxe privind accesul la aceste date);
 • cheltuieli cu plata auditorului ‐ maximum 2% din totalul cheltuilelilor eligibile din Capitolul I, exclusiv cheltuiala cu auditul;
 • cheltuieli cu plata auditorului ‐ maximum 2% din totalul cheltuilelilor eligibile din Capitolul II, exclusiv cheltuiala cu auditul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea publică maximă ce se va acorda pentru o cerere de finanțare pentru submăsura 19.1 este de 20.000 Euro iar intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această submăsură este 100%.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanțare va fi depus personal de către reprezentantul legal al solicitantului, asa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de o altă persoană împuternicită de acesta prin procură notarială (în original), la OJFIR pe raza căruia se va implementa proiectul, înaintea datei‐limită de depunere, specificată în anunțul de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 martie 2015 - 05 mai 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021