Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 16.4.a

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Persoană fizică
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de sănătate
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele

Obiective specifice

DI 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale

DI 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru submăsurile 16.4 şi 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători / o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol / pomicol, în funcție de submăsură.

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Atenție! Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 • Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare);
 • Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Organizații neguvernamentale, Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 • Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare), pe baza obiectivelor proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul submăsurilor „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare” aferentă sectoarelor agricol şi pomicol sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în Planul de marketing / studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:

 • Studii/planuri:
  • Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.
 • Costurile de funcţionare a cooperării:
  • Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;
  • Onorării ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, etc.);
  • Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):
  • Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;
  • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului, creare / achiziționare marcă înregistrată;
  • Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/ comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;
  • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
  • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;
  • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect, reprezentantului legal al liderului de proiect, după caz.
 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Soliciatntului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 16: Cooperare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021