Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.4

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

5C Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub‐produselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bio‐economiei  

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

ATENȚIE! 

 • Micro‐întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât și punctul / punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul sub‐măsurii 6.4 „Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în zone rurale”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare; în categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant "societate cu răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.");
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004) de exploatare și gestionare a terenurilor agricole și a efectivelor de animale;

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.


ATENȚIE! În cadrul SM 6.4 solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de operațiuni și cheltuieli eligibile (în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR), de exemplu:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
  • industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente.
  • fabricare produse electrice, electronice.
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
  • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, parcuri pentru rulote, camping și tabere, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile specifice sunt:

 • construcţia, extinderea şi / sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi / sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat poate fi de:

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:
  • pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
  • pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt:

a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA / ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finanțare și solicitantul a obținut venit brut din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul precent depunerii Cererii de finanțare;
b) persoane juridice - microîntreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA / ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare și solicitantul a obținut venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare, în anul precent depunerii Cererii de finanțare.

ATENȚIE!

 • Dacă solicitantul este în unul dintre cazurile descrise mai sus, sprijinul se majorează direct la 90%. Nu există intensități intermediare.
 • Sprijinul public nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.
 • Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanțare conţine Cererea de finanțare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 mai 2017 - 31 iulie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021