Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenție!

 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
 • Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul / punctele de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural).
 • Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate / neautorizate în condițiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN) , cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic. Totodată, în cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul submăsurii 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activităţi neagricole în zone rurale ”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008) privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! În cadrul sM 6.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” are ca scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate.
Submăsura vizează:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
 • încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4.
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).

Atenţie!

Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant înaintea depunerii proiectului! Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil este de:

 • 50.000 de Euro / proiect, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 Euro / proiect.

Atenție!

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 Euro sau 70.000 Euro. Nu există sume intermediare.

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic.

Sprijinul public nerambursabil nu trebuie să depășească 200.000 Euro / beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Depunerea proiectului

Dosarul va cuprinde Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 mai 2017 - 31 iulie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021