Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.2.a

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

 • DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale                                                                       
 • DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Societăți cooperative - înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi / sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi / procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
  • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
  • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
  • unităţi mobile de procesare;
  • pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;
 • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie;
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
 • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).

* Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:
  • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului);
  • creare / achiziționare / înregistrare marcă înregistrată / brand.

* Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului;
 • Cheltuieli de consultanță - managementul proiectului

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Prin submăsura 4.2 a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
  • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții colective.

2. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
  • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții colective.

3. Întreprinderi mari:

 • Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții colective.

4. Producerea de băuturi alcoolice:

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
  • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
  • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții colective.

Atenție! Majorarea intensității sprijinului nerambursabil pentru operaţiunile sprijinite în cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează și operațiuni similare sM 4.2a, şi nu solicitanţilor aferenţi submăsurii 4.2a.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 august 2019 - 28 februarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021