Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 3.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiectiv specific

 • DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) şi grupurile de fermieri legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • desfășoară activități economice ca persoană fizică autorizată / întreprindere individuală / întreprindere familială / persoană juridică română;
 • acționează în nume propriu;
 • asigură surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului;
 • participă pentru prima dată la o schemă de calitate eligibilă;
 • fac dovada respectării specificațiilor schemei eligibile la care participă;
 • îndeplineasc condiţia de fermier activ, conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • respectă toate cerințele în vigoare referitoare la schema pentru care aplică.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri activi;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservește interesele membrilor care au calitatea de fermieri activi.

Atenție!

Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I).

În cazul grupurilor de fermieri, sprijinul se acordă fiecărui membru – fermier activ, care participă cu exploatația proprie, pentru prima dată, la o schemă de calitate eligibilă. Fermierii activi (membrii ai grupului) care solicită finanțare, nu pot părăsi grupul de fermieri pe toată durata de implementare a proiectului. În caz contrar, sprijinul acordat exploatației membrului respectiv se va recupera.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile / acțiunile eligibile sunt schemele de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației europene:

 • Denumire de Origine Protejată (DOP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Indicaţie Geografică Protejată (IGP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Specialitate Tradiţională Garantată (STG) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte vinul;
 • Indicatie Geografică (IG), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte vinul;
 • Menţiunea de calitate facultativă „produs montan” – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1) , completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Produse ecologice – Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;
 • Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică – Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16), cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri / grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate și cuprind:

 • costurile aferente aderării la o schemă de calitate eligibilă, conform verificării documentației de autoritatea competentă și organismul de certificare respectiv, tarifele percepute de organismele de certificare în cadrul procesului de certificare pentru inițierea certificării, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în urma căreia se certifică conformitatea cu specificațiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului;
 • contributia anuală de participare la schema de calitate către Organismul de control / certificare;
 • cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei pentru verificarea specificațiilor de îndeplinire a conformității anuale.

Atenție!

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională privind TVA.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de calitate.

În caz de participare iniţială înainte de depunerea cererii de finanțare, durata maximă de cinci ani se reduce cu numărul de ani care au trecut între participarea iniţială la o schemă de calitate şi momentul depunerii cererii de sprijin.

Sprijinul public este de max. 3 000 de euro / exploataţie / an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri / grupuri de fermieri.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

02 august 2018 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 3: Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021