Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele

Obiectiv specific

 • DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole;
 • DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură.

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile și modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

​Listă indicativă a cheltuielilor eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii;
 • Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc);
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018);
 • În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și investiții determinate de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) din același regulament;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului CS.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 90%, astfel:

I. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) indiferent de mărimea exploataţiei și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investiţii în spaţii protejate.

II. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 septembrie 2018 - 31 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021