Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR 16.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele

Domenii de intervenție

DI 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale

DI 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii sprijinului nerambursabil sunt grupurile operaționale care au fost selectate în etapa I aferentă submăsurilor 16.1 și 16.1a. Grupurile operaționale potențiale selectate în etapa I trebuie să mențină și în etapa II, condițiile din Ghidul Solicitantului aferent etapei I.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu activitățile pregătitoare:
  • elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul proiectului;
  • alte cheltuieli necesare elaborării documentației necesare depunerii proiectului complet în etapa II care nu se încadrează în categoria de mai sus, cu justificarea necesității efectuării lor.
 • Cheltuielile de funcționare ale Grupului Operațional:
  • Cheltuieli de transport și diurnă ale coordonatorului/echipei de proiect și partenerilor, legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;
  • Onorarii ale personalului (de exemplu, angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, relației cu AFIR etc.);
  • Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.
 • Costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO (pot fi efectuate după semnarea contractului), precum:
  • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
  • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, după caz;
  • Investiții de modernizare și/sau construcție clădiri, echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect etc;
  • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect.
 • Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor;
 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Tipul de sprijin:

 • rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare;
 • plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv sprijinul aferent cheltuielilor pregătitoare.

Intensitatea sprijinului se calculează în funcție de categoria în care se încadrează cheltuielile eligibile prevăzute în proiect, așa cum peste prezentat în secțiunea  din Ghidul Solicitantului 2.3–Cheltuieli Eligibile.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

10 decembrie 2018 - 10 aprilie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 16: Cooperare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021