Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 15.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică
 • Instituție publică

Obiective specifice

DI 4 A Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;

DI 4B Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului.

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii schemei de ajutor de stat pot fi:

 • Unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
 • Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
 •  Asociații ale beneficiarilor precizați anterior, constituite ulterior punerii în posesie cu terenuri forestiere, în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:

 • Pachetul 1 - Asigurarea de zone liniștite;
 • Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.

Pachetul 1:

 • Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare sau subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri (administare de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20% se va asigura la nivelul fiecărei UP. Zona de linişte compactă din cadrul unei U.P. nu poate avea o suprafață mai mică de 20 ha;
 • În cadrul zonelor de liniște:
  • Pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curățiri, precum și lucrări de reconstrucție ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.
 • Fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I și II în zona de liniște:
  • În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de liniște apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafață mai mică de 50% din suprafața zonei de liniște, lemnul afectat va fi extras în condițiile legii;
  • În cazul în care suprafața pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puțin 50% din suprafața zonei de liniște, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.
 • Fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I și II în afara zonei de liniște:
  • Pe suprafața din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de liniște se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeași u.a., cu excepția cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curățiri. În situația în care pe suprafața unei u.a. din afara zonei de liniște are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condițiile legii.
 • În situația în care pentru suprafața angajată, în afara zonei de liniște, există u.a. încadrate în tipul funcțional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepția recoltării de masă lemnoasă.

Pachetul 2:

 • Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să exploateze materialul lemnos provenit din rărituri folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat pe suprafața ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară;
 • Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează pentru fiecare U.P., u.a. și suprafețele aferente de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje pe perioada de angajament acoperită de amenajamentul în vigoare. În cazul în care amenajamentul expiră pe perioada de aplicare a angajamentului, pentru anii neacoperiţi de amenajamentul initial, se va întocmi o estimare care să conţină u.a. și suprafețele de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje şi care se va definitiva cu ocazia întocmirii dosarului tehnic aferent noului amenajament;
 • Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puțin operația de adunat și una sau amândouă din operațiile de scos și apropiat;
 • Distanța de colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 1000 m; distanţa de colectare va fi precizată în Documentele privind organizarea lucrărilor de exploatare;
 • Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3.

Atenție! Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1!

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar) și reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
a) 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
b) 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafețe cuprinse între 100 ha şi 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se acordă 100% din valoarea plății compensatorii. Pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea suportului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat după cum urmează:

 • pentru suprafaţa cuprinsă între 500,01 ha şi 1000 ha se va acorda 75% din valoarea plăţii compensatorii;
 • pentru suprafaţa cuprinsă între 1000,01 ha şi 5000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii compensatorii;
 • pentru suprafaţa mai mare de 5000 ha se va acorda 35% din valoarea plăţii compensatorii.

Degresivitatea se aplică suprafețelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererea de sprijin se depune online și/sau pe suport de hârtie la CJ APIA sau Centrul Municipiului Bucureşti al APIA.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 aprilie 2017 - 15 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță