Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.4 - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

5C Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub‐produselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bio‐economiei; 

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:

 • Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural situat în teritoriul ITI Delta Dunării;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală din teritoriul ITI Delta Dunării în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

ATENȚIE! 

 • Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării, punctul / punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie de asemenea să fie amplasate în spațiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării. În cazul in care activitatea propusă prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul sub‐măsurii 6.4 „Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în zone rurale”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare; în categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant "societate cu răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.");
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.


ATENȚIE! În cadrul SM 6.4 solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Teritoriul ITI Delta Dunării este format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, după cum urmează:

 1. centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
 2. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
 3. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

Apelul este deschis numai pentru proiecte cu locul de implementare situat în zona rurală din teritoriul ITI Delta Dunării.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Submăsura are ca scop:

 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural, din teritoriul ITI Delta Dunării;
 • Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale, din teritoriul ITI Delta Dunării;
 • Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creşterea veniturilor populaţiei rurale din teritoriul ITI Delta Dunării;
 • Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
 • Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
 • Furnizarea de servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților);
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat poate fi de:

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:
  • pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
  • pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt:

a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA / ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a obținut venit brut din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul precent depunerii Cererii de finanţare;
b) persoane juridice - microîntreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA / ANSVSA / Registrul agricol cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanţare și solicitantul a obținut venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare în anul precent depunerii Cererii de finanţare.

ATENȚIE!

 • Dacă solicitantul este în unul dintre cazurile descrise mai sus, sprijinul se majorează direct la 90%. Nu există intensități intermediare.
 • Sprijinul public nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.
 • Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanțare conţine Cererea de finanțare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 septembrie 2018 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021