Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.3 - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiective specifice

DI 2A Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 ani clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
   • ca persoană fizică autorizată;
   • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
   • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic / majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
   • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
   • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanțare.
 • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată - debutant" sau „S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finanțare;

Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere / întreprindere mică agricolă care accesează / a accesat submăsura 6.3.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • este amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul ITI (calculul făcându-se raportând suprafaţa / efectivul de animale din teritoriul ITI la suprafaţa totală / efectivul total de animale din exploataţie, în funcţie de tipul exploataţiei);
 • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.
 • este înregistrată ca microîntreprindere / întreprindere mică;
 • este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare – APIA și / sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol.​

În cadrul unei familii (soț / soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Următoarele categorii de solicitanți / beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor / submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarei condiții:

 • Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor/deciziilor de finanțare;
 • Beneficiarii măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
 • Beneficiarii măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/sau 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de finanțare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată);
 • Beneficiarii submăsurilor 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;
 • Beneficiarii submăsurilor 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020.

.Atenție!

 • Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.
 • Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2 / 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.
 • O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar. Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din Capitolul 14 „Informații privind complementaritatea”, nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă accesarea simultană a PNDR cu celelalte două programe.

Acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol în vigoare (www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR şi nu pot fi cuprinse în obiectivele din Planul de afaceri.

În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicol în vigoare (www.madr.ro), solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca acţiunile sprijinite şi / sau planificate şi propuse spre finanțare de apicultori prin PNA să nu fie solicitate și prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de afaceri) şi viceversa.

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-2016 cât și PNA 2017-2019) nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi în Planul de afaceri depus la momentul Cererii de finanţare.

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM 6.3 din PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 / 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de Euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, fără a depăși 3 / 5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finanțare.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

Depunerea proiectului

Cererea de finanţare şi documentele anexate vor fi scanate și depuse on‐line pe site-ul www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană