Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.2 - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, din teritoriul ITI Delta Dunării, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi din teritoriul ITI Delta Dunării, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenție!

 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
 • Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării (atât sediul social, cât şi punctul / punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural din interitoriul ITI Delta Dunării). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban al zonei ITI. Sunt eligibili în cadrul submăsurii 6.2 numai solicitanţii înscrişi la ONRC.
 • Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate / neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic. Totodată, în cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul submăsurii 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activităţi neagricole în zone rurale ”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată - înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr.31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr.31/ 1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr.31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.");
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr.15/ 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr.36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr.1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! În cadrul sM 6.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Teritoriul ITI Delta Dunării este format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, după cum urmează:

 1. centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
 2. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
 3. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

Apelul este deschis numai pentru proiecte cu sediul social, cât şi punctul/ punctele de lucru care trebuie să fie amplasate în mediul rural din interitoriul ITI Delta Dunării.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” are ca scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Submăsura vizează:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării;
 • încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrare stuf și papură în scop tradițional, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4;
 • activități turistice (ex: servicii turistice și agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare / reparații ambarcațiuni, mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc).

Atenţie!

Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant înaintea depunerii proiectului! Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil este de:

 • 50.000 de Euro / proiect, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 Euro / proiect.

Atenție!

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 Euro sau 70.000 Euro. Nu există sume intermediare.

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic.

Sprijinul public nerambursabil nu trebuie să depășească 200.000 Euro / beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Depunerea proiectului

Dosarul va cuprinde Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 septembrie 2018 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță