Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 19.2

Beneficiari eligibili

 • Grup de Acțiune Locală/FLAG

Obiectiv specific

 • DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Condiții beneficiari eligibili

 • Entități juridice private / publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentul Uniunii Europene 1305/2013;
 • În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Pentru detalii suplimentare consultați ​Ghidul de implementare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:

 • Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor
 • H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";
 • Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
 • R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);
 • R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițiile
 • R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).

Cheltuielile eligibile specifice fiecărei masuri vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL aprobată de către AM PNDR. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.

Atenție!

 • Vor fi considerate cheltuieli eligible doar mijloacele de transport specializate pentru activitatea proiectului. În cazul proiectelor sociale este eligibilă achiziționarea microbuzelor, corelat cu activitățile propuse.
 • Nu este eligibilă achiziționarea utilajelor agricole în cadrul proiectelor care vizează activități non-agricole.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100%. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR 2014-2020 pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Depunerea proiectului

Cererile de Finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza căruia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor care vizează exploatații agricole (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile 6.1, 6.3 și 6.5) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR-ul pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de animale).
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul de implementare.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

27 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021