Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.2.a - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale                                                                       

DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 ITI sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Următoarele categorii de solicitanți / beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor / submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 • solicitanții / beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
 • solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și / sau Proiectul Tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.

Categoriile de solicitanți / beneficiari ai măsurilor / submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare sunt:

 • beneficiarii contractelor / deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanţate prin PNDR 2007-2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată din acdrul PNDR 2014-2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi / sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
  • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
  • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
  • unităţi mobile de procesare;
  • pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte, conform definiţiei din secţiunea 4.3 Dicţionar;
 • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie;
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
 • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).

2Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:
  • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului);
  • creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a Reg (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție;
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
  • sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
  • sunt aferente, după caz: unor studii şi / sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  • sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
  • sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.
 • Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și cheltuielile de proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată;
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Pentru informații suplimentare vă rugăm consultați ghidul solicitantului.

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri  și 40% pentru întreprinderi mari. Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative) - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 •  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
 •  900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 •  Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. 

2. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative) - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI*.

3. Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

4. Producerea de băuturi alcoolice - investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. 

Atenție!
Majorarea intensității sprijinului nerambursabil pentru operaţiunile sprijinite în cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează și operațiuni similare sM 4.2a, şi nu solicitanţilor aferenţi submăsurii 4.2a.

Depunerea proiectului

Dosarul va cuprinde Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 februarie 2017 - 12 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021