Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.2 - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

 • DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale                                                                                   
 • DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 ITI sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale,  pe teritoriul ITI, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor / submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

a) solicitanții / beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și / sau Proiectul Tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.

Categoriile de solicitanți / beneficiari ai măsurilor / submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

 • beneficiarii contractelor / deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate în implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
  • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare - depozitare (materie primă /produse – sortare – condiționare – procesare - comercializare);
  • construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.;
  • pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde* impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor). 

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului);
  • creare marcă înregistrată/brand.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
  • sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
  • sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  • sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
  • sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.
 • Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și cheltuielile de proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultanți ghidul solicitantului.

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători / cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro / proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro / proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro / proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat. 
  • *Suma se acordă doar în cazul în care solicitantul vizează prin proiect investiții în unitatea proprie pe întreg lanțul alimentar (colectare, condiționare, procesare, depozitare și comercializare directă, respectiv, pentru procesare carne (abatorizare, procesare, depozitare și comercializare directă).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investiții similare sM 4.2, şi nu solicitanţilor pe submăsura 4.2.ITI.

Depunerea proiectului

Dosarul va cuprinde Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 februarie 2017 - 12 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță