Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR 8.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică
 • Instituție publică
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

Submăsura 8.1 Sprijin pentru împădurire / crearea de suprafețe împădurite

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul acoperă următoarele costuri eligibile:

 • costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire;
 • costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) şi cele două categorii de teren (agricol, neagricol);
 • costuri standard aferente lucrărilor de împrejmuire a plantației forestiere;
 • costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani;
 • costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru maximum două lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv;
 • costuri standard aferente compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației;
 • costuri pentru refacerea plantației în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de împădurire;
 • costuri standard legate de lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 sau pentru anul 2, după caz, pentru suprafaţa plantaţiei neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în cazul apariției acestuia până la efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației. 

Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 10.000.000 euro.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

 • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuirea plantației (denumită Prima 1);
 • Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2).

Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împădurire este calculat în baza formulei 1:

Cost elaborare proiect tehnic de împădurire: VB + n*VM*2%, unde:

 • VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă - 590 de euro;
 • n (ha) - suprafața totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;
 • VM (euro) - costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren agricol și neagricol (aferent lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor - 8.889 de euro)

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, care vor fi plătite pe toată durata de aplicare a constractului de finanțare, este de 7.000.000 de euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Depunerea proiectului

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse la centrele județene APIA. Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 august 2020 - 26 februarie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021