Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.2.a - GBER - minimis

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile** (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători, care realizează în mediul urban/rural investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice în active corporale şi/sau necorporale, pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile, conform Anexei 2 din Ordinul 3433/2015 al schemei de ajutor de stat GBER.

**Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili sunt asimilate unei întreprinderi, adică formele asociative pot fi IMM‐uri / întreprinderi mari.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt, după cum urmează:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole constituite în baza legii nr. 566/2004 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele propriilor membri prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grupuri de producători constituit conform Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Pentru activitățile prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul MADR 3433/2015 ce vizează producerea de băuturi alcoolice din produse agricole înscrise în Anexa I tratat sunt eligibile
numai microîntreprinderile și formele asociative (cooperative și grupuri de producători).

Solicitanţii eligibili ai ajutorului de minimis sunt numai întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care beneficiază de sprijin financiar acordat prin Schema GBER, aferentă submăsurii 4.2a ‐ Investiții pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 şi au încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR.

Informații suplimentare privind condițiile de eligibilitate a beneficiarilor se regăsesc în Ghidul soliciantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul Schemei GBER se acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de tip investiţie iniţială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice pentru active corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

1. Cheltuieli eligibile aferente investițiilor iniţiale în active corporale:

 • Construcţia, extindere, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menţionată în anexa I la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice, rezultatul procesării fiind un produs non‐anexa I la TFUE;
 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare‐depozitare (materie primă/produse) ‐ sortare ‐ condiționare ‐ procesare ‐ comercializare);
  • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
  • unităţi mobile de procesare.
  • pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar‐veterinare și a fluxului tehnologic sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime necesare procesării prevăzute prin proiect;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe, non – Anexă 1 în cadrul lanțurilor scurte;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității produselor (ex. laboratoare de analiză) ca și operațiuni secundare valoric legate de investiția inițială finanțată în cadrul aceluiași proiect de investiții;
 • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economică a proiectului;
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management aL calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor neagricole, în limita a maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea produselor neagricole;
  • etichetarea (crearea conceptului);
  • creare / achiziționare / înregistrare marcă înregistrată / brand.

Atenție! Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 20% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Printre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat se află fabricarea fructelor confiate, dar și a bauturilor alcoolice din fructe.

Schema de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2a, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR.

Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în:

 • cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management;
 • onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu;
 • taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Informații suplimentare privind activitățile și cheltuielile eligibile se regăsesc în Ghidul solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

I. Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul Schemei GBER nu poate depăşi plafonul maxim / proiect după cum urmează:

 • Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):
  • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat*; 
 • Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat*
 • Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):
  • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*

Producerea de băuturi alcoolice:

 • Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor associative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
  • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
  • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Atenție!
*suma se acordă doar în cazul în care solicitantul efectuează prin proiect, în unitatea proprie, investiții pe tot lanțul alimentar (colectare - depozitare - procesare şi comercializare).

Atenție! Ajutorul total (GBER cumulat cu minimis) acordat unui solicitant nu poate depăşi plafonul maxim / proiect prevăzut mai sus și nici intensitatea maximă a ajutorului de stat GBER prevăzut în zona de dezvoltare regională respectivă.

Intensitatea maximă a sprijinului nerambursabil ca ajutor de stat din valoarea eligibilă pe Schema GBER este corelată cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția pentru obținerea produsului neagricol. În acest sens, consultați tabelul organizat pe regiuni de dezvoltare și tipuri de întreprinderi din Ghidul Solicitantului.

II. În cadrul schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

 • maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții‐montaj;
 • maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții‐montaj.

Atenție! Pe schema de minimis nu se acordă avans

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de ajutor de stat nerambursabil conţine Cererea de ajutor de stat nerambursabil însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on‐line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 august 2016 - 30 decembrie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021