Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 3.1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI

Acţiunea 3.1.2: Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Fondurilor Europene;
 • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale;
 • Organismul Intermediar pentru Cercetare;
 • Organismul Intermediar pentru Energie pentru închiderea POSCCE 2007-2013;
 • Organismul Intermediar pentru Transport;
 • Departamentul pentru Lupta Antifraudă;
 • MFP pentru Autoritatea de Certificare şi Plată și Direcția Generală de Inspecție Economico – Financiară, în calitate de structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare pentru situațiile prevăzute la art.20 alin.(2) lit.d) din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Autoritatea de Audit;
 • Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de structură care sprijină activitatea autorităților de management conform art.26 din HG 398/2015;
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de structură care sprijină activitatea Ministerului Fondurilor Europene conform art.24 din HG 398/2015;
 • Serviciul Român de Informaţii, în calitate de structură care sprijină activitatea Ministerului Fondurilor Europene conform art.24 din HG 398/2015.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul structurilor administrației publice din sistemul de coordonare și control al FESI (MFE și DLAF, inclusiv structurile suport ale acestora, precum și ACP, AA, structurile dedicate FESI din cadrul ANAP și alte structuri implicate în sistemul de coordonare și control al FESI, dacă va fi cazul), pentru activități aferente FESI, dar și pentru activități de închidere a perioadei de programare 2007-2013;
 • Rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din sistemul de gestionare (AM și OI) a POAT, POIM și POC, atât pentru activități de gestionare a PO cât și pentru activități aferente închiderii programelor corespondente din perioada 2007 - 2013: POAT, POS Transport, POS Mediu și POS CCE.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană