Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 3.1.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI

Acţiunea 3.1.1: Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI

Condiții beneficiari eligibili

 • Structura/structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în dezvoltarea și implementarea politicii de resurse umane în domeniul FESI;
 • Autoritatea de management pentru POAT;
 • Autoritatea de management pentru POIM;
 • Autoritatea de management pentru POC;
 • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale;
 • Organismul Intermediar pentru Cercetare;
 • Organismul Intermediar pentru Energie pentru închiderea POSCCE 2007-2013;
 • Organismul Intermediar pentru Transport;
 • Departamentul pentru Lupta Antifraudă;
 • Autoritatea de Certificare şi Plată;
 • Autoritatea de Audit;
 • Agenția Națională pentru Achiziții Publice;
 • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Ministerul Mediului;
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Îmbunătățirea procesului de recrutare, implementarea unui sistem de gestionare a performanței bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate, un sistem corespunzător de evaluare a performanței, criterii unitare de salarizare;
 • Asigurarea resurselor necesare dezvoltării, implementării, revizuirii și monitorizării unei politici orizontale de resurse umane pentru personalul din sistemul instituțional de coordonare, management și control al FESI;
 • Lansarea în anul 2017 a unui audit de performanţă cu scopul de a evalua impactul produs asupra sistemului de coordonare, gestionare şi control FESI prin implementarea direcţiilor de acţiune şi măsurilor privind politica de resurse umane din acest sistem;
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor individuale pe bază de criterii și indicatori adaptați la specificul activității pentru a orienta mai bine eforturile în direcția obiectivelor de performanță ale PO;
 • Realizarea de analize, strategii și evaluări care să fundamenteze activitatea de management a resurselor umane şi să conducă la dezvoltarea de concepte, instrumente și mecanisme de natură să sprijine activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI, să ducă la optimizarea managementului, creșterea motivației și creșterea eficienței, eficacității și calității muncii şi responsabilizării personalului, precum şi pe identificarea de măsuri pentru a reduce cifra de fluctuație a personalului calificat, de încurajare a rotației și mobilității personalului și pentru atragerea în sistem de noi specialiști cu competențe ridicate şi potenţial de dezvoltare în plan profesional;
 • Altele.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2019 - 31 decembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Axa prioritară:

Axa Prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță